แตงกวาลืมทุ่ง

  บ๋อม กังแอน   เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แตงกวาลืมทุ่ง บ๋อม กังแอน

Am G | F C |
Am G | F G |

 Am  กระมมแขมร์ สะเร็นGเสราะกราว   แม่น้องนาFงสุรินทร์ ผู้สาวCบ้านนา

 Am  โจลมืงเก๊าะ เติวเทอGโรงการ   ทิ้งนFา ทิ้งไร่ กลิ่นควายCสาปโคลน

 Am  แมเออว จำมือตGาเพลิว   เฝ้ามอFงจ้องทางน้องสาCวคืนกลับ

 Am  เกิดยางนามันกืยเด็Gงกืยปรั๊บ   พี่โทรศัพท์Fไปหาแก้วตาGก็เปลี่ยนเบอร์

 Am  ได้ข่าวน้องไปเต้นโคGโยตี้   รายได้ดีFคงลืมพี่ไอ้หนุ่Cมเสราะกราว

 Am  นั่งรถเบ๊นซ์เมอร์ซีเดGสคันยาว   เปลี่ยนจากสาFวแตงกวาเป็นเชอรี่ที่ไฮโซG..

 C  ประโอนเอยล็อบเสรGาะล็อบสะแAm   เติวเนิวจุมเออGว จุมแม C  มีรักแท้G ที่แคร์ ที่ห่วงAmใย อยู่บ้านGนาเรา C  ไม่ต้องอาGยใครเขAmา เรามาเริ่มต้นGชีวิตใหม่F..   กับกันเล๊าะเซ๊าะกันจรัGน (คือผู้ชายที่รักจริง)

 F  จะคนที่เท่าไรGก็รักเธAm F  จะห่วงใยดูแลG เทคแคร์เสมAm F  ขอเพียงเธGอหยุดที่ฉัCนได้หรือเปล่Am   โอ้แม่ดอกกันเกDm Gรา..   โอ้แม่สะเดาบ้(Am G)านนา

Am G | F C |
Am G | F | G |

* | ** | * |

C G | F C |
Am G | F G | G Am |คอร์ดเพลง แตงกวาลืมทุ่ง บ๋อม กังแอน

เนื้อเพลง แตงกวาลืมทุ่ง บ๋อม กังแอนกระมมแขมร์ สะเร็นเสราะกราว แม่น้องนางสุรินทร์ ผู้สาวบ้านนา โจลมืงเก๊าะ เติวเทอโรงการ ทิ้งนา ทิ้งไร่ กลิ่นควายสาปโคลน แมเออว จำมือตาเพลิว เฝ้ามองจ้องทางน้องสาวคืนกลับ เกิดยางนามันกืยเด็งกืยปรั๊บ พี่โทรศัพท์ไปหาแก้วตาก็เปลี่ยนเบอร์ ได้ข่าวน้องไปเต้นโคโยตี้ รายได้ดีคงลืมพี่ไอ้หนุ่มเสราะกราว นั่งรถเบ๊นซ์เมอร์ซีเดสคันยาว เปลี่ยนจากสาวแตงกวาเป็นเชอรี่ที่ไฮโซ ประโอนเอยล็อบเสราะล็อบสะแร เติวเนิวจุมเออว จุมแม มีรักแท้ ที่แคร์ ที่ห่วงใย อยู่บ้านนาเรา ไม่ต้องอายใครเขา เรามาเริ่มต้นชีวิตใหม่ กับกันเล๊าะเซ๊าะกันจรัน คือผู้ชายที่รักจริง จะคนที่เท่าไรก็รักเธอ จะห่วงใยดูแล เทคแคร์เสมอ ขอเพียงเธอหยุดที่ฉันได้หรือเปล่า โอ้แม่ดอกกันเกรา โอ้แม่สะเดาบ้านนา