ไม่ใช่ ไม่ต้องพยายาม

  เฉาก๊วย จีสอง   สตริง   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไม่ใช่ ไม่ต้องพยายาม เฉาก๊วย จีสอง

G# A# | Gm Cm |
G# |A# |

เหนื่อยบ้างไหD#ม ถามใGmจตัวเองเสมCmที่ต้องเจG#อ ที่ต้องทำA#อยู่ฝ่ายเดีD#ยว

เพียงหวัG#งว่ามันจะดีA#มันจะเป็Gmนเหมือนที่ต้องกCmาร..แล้วเป็นไงFmเข้าไม่ได้A#สนใจเราเD# A#ลย

เธอไม่ถูกใจD# หรือให้Gmไปไม่ถูกคCmเอาใจกี่หG#น ก็ต้องทนA#เจอความเฉยD#ชาเริ่มเข้าใจG#แล้ววันนี้A#ต่อให้ดีGmแค่ไหนก็ไม่มีCmค่าเพราะผิFmดเวลา ผิดที่A# ผิดทาง ผิดคD#

ไอ้คFmนที่เขาจะรัก อยู่เฉย ๆGm เขาก็จะรักแต่ไอ้คG#นที่เขาไม่รัก ดีตายเขาก็A#ไม่สน..

พยายามจะเป็G#นคนที่ใช่A#แต่คนที่ใช่Gmไม่ต้องพยายาCmแม้จะทำอะไรใG#ห้เธอสักเท่าไA#แต่มันก็เหมืGmอนไม่มีความหมCmายอะไรอย่G#าไปฝืนทA#น..    อย่GmาไปเสียเวลCmา..กับคG#นที่มันไม่เห็นค่A#(แค่กลับมารักตัวเอง)

G# | A# |Gm | Cm |

G# A# | Gm Cm |G# | A# |

* | ** | ** |

D# A# |

รักจะดีD# ถ้าเรGmาให้ไปถูกคCmแค่ที่ต้องทG#น มันก็คA#งไม่ใช่ควาD#มรัก

สุดท้ายแล้G#วได้เข้าใจสัA#กทีรักที่ดีGmคือรักตัวเอCmไม่ต้องรีบร้อFmน ไม่ต้องไขว่คว้A#เดียวถึงเวลG#า มันจะมA#าหาเราเองD#คอร์ดเพลง ไม่ใช่ ไม่ต้องพยายาม เฉาก๊วย จีสอง

เนื้อเพลง ไม่ใช่ไม่ต้องพยายาม เฉาก๊วย จีสองเหนื่อยบ้างไหม ถามใจตัวเองเสมอ ที่ต้องเจอ ที่ต้องทำอยู่ฝ่ายเดียว เพียงหวังว่ามันจะดี มันจะเป็นเหมือนที่ต้องการ แล้วเป็นไง เข้าไม่ได้สนใจเราเลย เธอไม่ถูกใจ หรือให้ไปไม่ถูกคน เอาใจกี่หน ก็ต้องทนเจอความเฉยชา เริ่มเข้าใจแล้ววันนี้ ต่อให้ดีแค่ไหนก็ไม่มีค่า เพราะผิดเวลา ผิดที่ ผิดทาง ผิดคน ไอ้คนที่เขาจะรัก อยู่เฉยๆเขาก็จะรัก แต่ไอ้คนที่เขาไม่รัก ดีตายเขาก็ไม่สน พยายามจะเป็นคนที่ใช่ แต่คนที่ใช่ไม่ต้องพยายาม แม้จะทำอะไรให้เธอสักเท่าไร แต่มันก็เหมือนไม่มีความหมายอะไร อย่าไปฝืนทน อย่าไปเสียเวลา กับคนที่มันไม่เห็นค่า แค่กลับมารักตัวเอง รักจะดี ถ้าเราให้ไปถูกคน แค่ที่ต้องทน มันก็คงไม่ใช่ความรัก สุดท้ายแล้วได้เข้าใจสักที รักที่ดีคือรักตัวเอง ไม่ต้องรีบร้อน ไม่ต้องไขว่คว้า เดียวถึงเวลา มันจะมาหาเราเอง