ตลอดชีวิต (Away)

  FREEHAND   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ตลอดชีวิต FREEHAND
เนื้อร้อง/ทำนอง: Thanotch Laoha

เวCลาผ่านมานานเท่าไรแG/Bล้วภาAmพของเธอก็ยัง.. ชัFดเจนไม่ลบเลือน

Cดูกาลไม่เคยตอบคำG/Bถามว่Amาต้องนานเท่าไร.. ภาFพเธอจะหายไป

หนีAm ฉันหนี ต่อไปไม่ไหวหนีG ต้องหนี ไปไกลแค่ไหนหรืFอต้องหนี จนวันสุดท้าย..

ควCามทรงจำมันยังติดตรึG/BงในใจมันยังเคAmยจางไปแม้ว่าฉัFนจะ..CยายามจะเดินออกมG/Bาให้ไกลยิ่งพยายาAmมเท่าไร เธอรู้Fหรือเปล่า.. Gยิ่งดิ้นรนเพื่อลืDmม ฉันยิ่งคิดถึงเธFยิ่งหนีไปให้ไกGล ทำไมยังอยู่ที่(C)เดิม

C | Cmaj7 |

วัCนเดือนปีคืบคลานกลืนกิG/Bนฉันให้Amยังคิดถึงเธอ.. ทุกF ๆ ลมหายใจ

* | ** |

C | G/B |Am | F |
C | G/B |Am | F |

** |คอร์ดเพลง ตลอดชีวิต FREEHAND

เนื้อเพลง ตลอดชีวิต (Away) FREEHANDเวลาผ่านมานานเท่าไรแล้ว ภาพของเธอก็ยัง ชัดเจนไม่ลบเลือน ฤดูกาลไม่เคยตอบคำถาม ว่าต้องนานเท่าไร ภาพเธอจะหายไป หนี ฉันหนี ต่อไปไม่ไหว หนี ต้องหนี ไปไกลแค่ไหน หรือต้องหนี จนวันสุดท้าย ความทรงจำมันยังติดตรึงในใจ มันยังเคยจางไปแม้ว่าฉันจะ พยายามจะเดินออกมาให้ไกล ยิ่งพยายามเท่าไร เธอรู้หรือเปล่า ยิ่งดิ้นรนเพื่อลืม ฉันยิ่งคิดถึงเธอ ยิ่งหนีไปให้ไกล ทำไมยังอยู่ที่เดิม วันเดือนปีคืบคลานกลืนกินฉัน ให้ยังคิดถึงเธอ ทุกๆลมหายใจ