ปรารถนาเพียงเชื่อ (Ost.บางกอกคณิกา)

  MILLI   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ปรารถนาเพียงเชื่อ MILLI (มิลลิ)
เนื้อร้อง/ทำนอง: MILLIเรียบเรียง: Mashdawg

D | D |D | D |

WhDen you believeAll things all possibleSo I believe fish can flyI knoBmw it's hardto believAme but it's the truthI'Bmm gonna reachfor the staAmDr

แม้ดูEmเหมือนไม่มีทาFงออกแม้Dบางคราวอาจต้องบอบช้ำบอBmกตัวเองต้องไม่ไหAmวหวั่นสิ่Bmงที่เห็นกับที่เป็นมันจึAmงต่างกันD

เพีEmยงได้ฟังจึงรู้เองฝัBmนบรรเลงในหัวใจIF#m wanna do wanna seewanna be wannCa try

เพีCยงได้เห็BmนจึงAm Gรู้เองฉัFนไม่เกรงกลัวผู้ใดต้อBmงพยายาC#mมสักเท่าไEmเพียงแค่ให้Cmชีวิตนี้D#เป็นอย่างใจI still can dG# C#o..I still can dG# C#o..

อยากมีสิCmทธิ์มีความรักได้เรียนรู้ความรู้สึFmกใด ๆฉันมีสิA#mทธิ์ มีความฝันว่าได้มีความสุD#ขมากกว่าใคร ๆฉันจะได้เป็นตัวฉันก่อนจะตายใช่ไหD

ใครเล่าจะสDไอ้คนอย่างฉันมันทำBmไมนักเหรอในเมื่อเป็Amนคนขอเป็นคนสร้างจินตนาการสิ่งที่ต้BmองเจออิสรภาAmพในวันวานหวังว่าจะได้ผ่านพบในอนEmาคตเมื่อมีบวFกต้องมีลบต่อกี่ชาติต่อกี่ภพให้ชีวิEmตเป็นดั่งที่ปรารถนาหาFกไม่เชื่อฉัน

เพีCยงได้ฟัBmงจึงรู้Am GเองฝัFนบรรเลงในหัวใจD/F#wanna do wanna seewanna be wanna trD#y

เพีG#ยงได้เห็นจึงรู้เองฉัC#นไม่เกรงกลัวผู้ใดต้อG#งพยายามสักเท่าไรเพียงแค่ให้ชีวิตนี้C#เป็นอย่างใจI can dG#o..C#I can dG#o..C#

I can dG#o..C#I can dG#o can doC#G#can do..G#  I can dC#oI caG#n do..C#I caG#n do..C#IG# can do, I caC#n doI can do I can doคอร์ดเพลง ปรารถนาเพียงเชื่อ MILLI (มิลลิ)

เนื้อเพลง ปรารถนาเพียงเชื่อ (Ost.บางกอกคณิกา) MILLI (มิลลิ)When you believe All things all possible So I believe fish can fly I know it's hard to believe but it's the truth I'm gonna reach for the star แม้ดูเหมือนไม่มีทางออก แม้บางคราวอาจต้องบอบช้ำ บอกตัวเองต้องไม่ไหวหวั่น สิ่งที่เห็นกับที่เป็น มันจึงต่างกัน เพียงได้ฟังจึงรู้เอง ฝันบรรเลงในหัวใจ I wanna do wanna see wanna be wanna try เพียงได้เห็นจึงรู้เอง ฉันไม่เกรงกลัวผู้ใด ต้องพยายามสักเท่าไร เพียงแค่ให้ชีวิตนี้เป็นอย่างใจ I still can do I still can do อยากมีสิทธิ์มีความรัก ได้เรียนรู้ความรู้สึกใดๆ ฉันมีสิทธิ์ มีความฝัน ว่าได้มีความสุขมากกว่าใครๆ ฉันจะได้เป็นตัวฉันก่อนจะตายใช่ไหม ใครเล่าจะสน ไอ้คนอย่างฉันมันทำไมนักเหรอ ในเมื่อเป็นคนขอเป็นคนสร้าง จินตนาการสิ่งที่ต้องเจอ อิสรภาพในวันวาน หวังว่าจะได้ผ่านพบในอนาคต เมื่อมีบวกต้องมีลบ ต่อกี่ชาติต่อกี่ภพ ให้ชีวิตเป็นดั่งที่ปรารถนา หากไม่เชื่อฉัน เพียงได้ฟังจึงรู้เอง ฝันบรรเลงในหัวใจ I wanna do wanna see wanna be wanna try เพียงได้เห็นจึงรู้เอง ฉันไม่เกรงกลัวผู้ใด ต้องพยายามสักเท่าไร เพียงแค่ให้ชีวิตนี้เป็นอย่างใจ I can do I can do I can do I can do can do I can do I can do I can do I can do I can do, I can do I can do I can do