นกพิราบสีขาว

  สมชาย นิลศรี   เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง นกพิราบสีขาว สมชาย นิลศรี

A E | D | E |

AกพิราบสีขาEว จงกลับคืF#mนมาปกป้อDงดูแลรักษEาประชาได้Aไหม   E

AกพิราบสีขาEว ตรงนี้ลุF#mกเป็นไฟกลับมDาปกป้องโพยภัEยให้พวกฉันAที    E

ผู้คDนไม่เข้าใจกัEน ต่างเข้าใจAกันคEนละทาF#mไม่สDามัคคีเหมือนอย่Eาง..ที่เคยAเป็น.. E

ไม่อย่างเห็Aน..คนมาฆ่F#mากันจับปืDน ถือมีดไล่ฟัEนกันอีกเลA Eอยากจะเห็Aน..เหมือนดั่งF#mเคยจับมืDอกอดคอกันเอEย ที่เคยผ่าAนมา   (E)

 C  จะต้องล้มตาDยกันอีกสักเท่าใดE C  เพราะเราคนไทDยด้วยกันทั้งนั้E

** |

จับมืDอกอดคอกันเอEเหมือนอย่างที่เคยผ่านมAคอร์ดเพลง นกพิราบสีขาว สมชาย นิลศรี

เนื้อเพลง นกพิราบสีขาว สมชาย นิลศรีนกพิราบสีขาว จงกลับคืนมา ปกป้องดูแลรักษาประชาได้ไหม นกพิราบสีขาว ตรงนี้ลุกเป็นไฟ กลับมาปกป้องโพยภัยให้พวกฉันที ผู้คนไม่เข้าใจกัน ต่างเข้าใจกันคนละทาง ไม่สามัคคีเหมือนอย่างที่เคยเป็น ไม่อย่างเห็นคนมาฆ่ากัน จับปืน ถือมีดไล่ฟันกันอีกเลย อยากจะเห็นเหมือนดั่งเคย จับมือกอดคอกันเอย ที่เคยผ่านมา จะต้องล้มตายกันอีกสักเท่าใด เพราะเราคนไทยด้วยกันทั้งนั้น จับมือกอดคอกันเอย เหมือนอย่างที่เคยผ่านมา