เปียกปอน

  Bodyslam   สตริง   ให้กำลังใจ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เปียกปอน bodyslam (บอดี้สแลม)
เนื้อร้อง/ทำนอง: อาทิวราห์ คงมาลัยเรียบเรียง: Bodyslam,วรวรรธน์ วิวรรธน์วณิชย์,พชร รัตนอรุณสังกัดค่าย: genie records

Am | G |F | F |
G | Am |F | F |

ได้แต่ถาCมรักคืออะไรในจิตใจFนี้ยังทรมานคืนที่ฝAmนพรำแผGลเต็มหัวใจF

แปลกใจCบางคนยังเดินตากฝนค้นหFาคำตอบทุ่มเทAmรักใครหมG/Bดหัวใจให้ฟ้DmาสอนใจF..

เปียกปอนเพื่อได้GเรียนC G/Bรู้..ยิ้มรัFบมัน ให้พายุสอAmนดวงใจที่เจ็บพร้อมรัG/Bบความจริงที่ใจต้องDm (F)เจอ..(กลGางฝน(Am)พรำ)

คงไม่นาFนฟ้าคงสว่างและแผลที่เคGยช้ำก็คงเริ่มจางเมื่อแสงอาทิAmตย์ส่องมันทำให้ดอกไม้ผลิบาEmนอีกครั้ง

ฟ้ายัCงปรานีให้ใครคนนี้ได้พFบคำตอบเคยเจ็Amบเท่าไหร่ กลัG/Bบแข็งแกร่งให้รัDmก..สอนใจF..

** |

Am | G/B |F | F |
Am | G/B |Dm | F |

** |

เจ็บอีกกี่ครั้งไม่Cตาย..  G/BเตือนหัDmวใจหนึ่งชีวิตนี้Amได้ทำเพื่อใครยิ้มรัG/Bบความจริงที่เจอ ไDm Fม่รอ..ให้ฝนGซา

พร้Cอมเดินทางเรื่อยไป จะไม่รG/Bอให้ฝนซารัDmบความจริงที่เจอ และไม่รอให้ฝนซาขอบคุณฟ้ายิ้Emมให้วันดี ๆ ที่ได้ผ่านได้พบมาได้เรีFยน ได้รู้ ได้รัGก กลางฝนพรำ

Am | G/B |F | Am |คอร์ดเพลง เปียกปอน bodyslam (บอดี้สแลม)

เนื้อเพลง เปียกปอน bodyslam (บอดี้สแลม)ได้แต่ถามรักคืออะไร ในจิตใจนี้ยังทรมาน คืนที่ฝนพรำ แผลเต็มหัวใจ แปลกใจบางคนยังเดินตากฝน ค้นหาคำตอบ ทุ่มเทรักใครหมดหัวใจ ให้ฟ้าสอนใจ เปียกปอนเพื่อได้เรียนรู้ ยิ้มรับมัน ให้พายุสอนดวงใจที่เจ็บ พร้อมรับความจริงที่ใจต้องเจอ กลางฝนพรำ คงไม่นานฟ้าคงสว่าง และแผลที่เคยช้ำก็คงเริ่มจาง เมื่อแสงอาทิตย์ส่อง มันทำให้ดอกไม้ผลิบานอีกครั้ง ฟ้ายังปรานีให้ใครคนนี้ได้พบคำตอบ เคยเจ็บเท่าไหร่ กลับแข็งแกร่ง ให้รักสอนใจ เจ็บอีกกี่ครั้งไม่ตาย เตือนหัวใจ หนึ่งชีวิตนี้ได้ทำเพื่อใคร ยิ้มรับความจริงที่เจอ ไม่รอ ให้ฝนซา พร้อมเดินทางเรื่อยไป จะไม่รอให้ฝนซา รับความจริงที่เจอ และไม่รอให้ฝนซา ขอบคุณฟ้า ยิ้มให้วันดีๆที่ได้ผ่านได้พบมา ได้เรียน ได้รู้ ได้รัก กลางฝนพรำ