ด้วยกัน

  Bodyslam   สตริง   ให้กำลังใจ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ด้วยกัน bodyslam (บอดี้สแลม)
เนื้อร้อง/ทำนอง: อาทิวราห์ คงมาลัยเรียบเรียง: อาทิวราห์ คงมาลัย,พูนศักดิ์ จตุรบุลสังกัดค่าย: GMM Grammy

แปEmลก.. ที่ฉัBmนเคยเจCอ..เรื่องราวร้อยพัEmน.. ชีวิBmต..ที่Cผ่านเหนื่Emอย.. อ่อนล้BmาเพียงใดC..ในใจยังคิEmด.. ชีวิBmตคงแหลCกสลาย..

 Am  แต่สุดท้าBmยก็ผ่านมาจนCวันนี้..

 G  หลับตาทีไรยังร้อAmง หัวใจที่มืดBmมน..   อีกเท่าไรCที่ยังต้องทDนเก็บไว้ G  เปิดตาทีไรยังเห็Amนหน้าเธอ ก็ชื่นBmใจ   เพียงได้รู้Cว่าเรามีกัDนและกัEmน..   อีกกี่คืนวัAmนบนทางแสนไกลCเท่าไร.. Cm  (เราจับมือไว้ด้วยกัน)

G D/F# | C |
G D/F# | C |

เหEmตุ.. และผBmลมันมีC..เรื่องราวร้อยพัEmน.. เปลี่ยนผBmล..เวียนCผ่าน..

จะดีEm.. จะร้าBmยเพียงใดC..เจ็บปวดแค่ไหEmน..ความหวัBmงยังไม่แหลCกสลาย..

 Am  แหล่ะสุดท้Bmายเราต่างก็คงCได้รู้.. Am  กับชีวิBmตเดินทางยังมีCความหมาย..

** |

 A  หลับตาทีไรยังร้อBmง หัวใจที่มืดC#mมน..   อีกเท่าไรDที่ยังต้องทEนเก็บไว้ A  เปิดตาทีไรยังเห็Bmนหน้าเธอ ก็ชื่นC#mใจ   เพียงได้รู้Dว่าเรามีกัEน..และF#mกัน..   อีกกี่คืนวัBmนบนทางแสนไกลDเท่าไร.. Dm  อีกไกลแค่ไหน

เปรียบดั่งโลกนี้Aคือห้องเรียนแห่งชีBmวิตได้หยุC#mด ได้คิด ได้ลอง ได้เรียDนรู้.. Eมีวันพรุ่งนี้ Aมีเราคอยเฝ้BmาดูบนทาC#mงที่แสนไกล.. D เราจับมือไว้Eด้วยกัน

A | Bm |C#m | D |

จะผ่านมันไปEด้วยกัน

A | Bm |C#m | D E |

อาจมีบางครั้Aงโลกดูช่างโหBmดร้ายในวัC#mนที่ไม่เป็นไปอย่างใจDฝัน    EมีเธอกับฉัAนก้าวเดินไปพร้อBmมกันบนทาC#mงที่แสนไกล..Dเราจับมือไว้E..ด้วยAกัน..คอร์ดเพลง ด้วยกัน bodyslam (บอดี้สแลม)

เนื้อเพลง ด้วยกัน bodyslam (บอดี้สแลม)แปลก ที่ฉันเคยเจอ เรื่องราวร้อยพัน ชีวิตที่ผ่าน เหนื่อย อ่อนล้าเพียงใด ในใจยังคิด ชีวิตคงแหลกสลาย แต่สุดท้ายก็ผ่านมาจนวันนี้ หลับตาทีไรยังร้อง หัวใจที่มืดมน อีกเท่าไรที่ยังต้องทนเก็บไว้ เปิดตาทีไรยังเห็นหน้าเธอ ก็ชื่นใจ เพียงได้รู้ว่าเรามีกันและกัน อีกกี่คืนวันบนทางแสนไกลเท่าไร เราจับมือไว้ด้วยกัน เหตุ และผลมันมี เรื่องราวร้อยพัน เปลี่ยนผลเวียนผ่าน จะดี จะร้ายเพียงใด เจ็บปวดแค่ไหน ความหวังยังไม่แหลกสลาย แหล่ะสุดท้ายเราต่างก็คงได้รู้ กับชีวิตเดินทางยังมีความหมาย หลับตาทีไรยังร้อง หัวใจที่มืดมน อีกเท่าไรที่ยังต้องทนเก็บไว้ เปิดตาทีไรยังเห็นหน้าเธอ ก็ชื่นใจ เพียงได้รู้ว่าเรามีกันและกัน อีกกี่คืนวันบนทางแสนไกลเท่าไร อีกไกลแค่ไหน เปรียบดั่งโลกนี้คือห้องเรียนแห่งชีวิต ได้หยุด ได้คิด ได้ลอง ได้เรียนรู้ มีวันพรุ่งนี้ มีเราคอยเฝ้าดู บนทางที่แสนไกล เราจับมือไว้ด้วยกัน จะผ่านมันไปด้วยกัน อาจมีบางครั้งโลกดูช่างโหดร้าย ในวันที่ไม่เป็นไปอย่างใจฝัน มีเธอกับฉันก้าวเดินไปพร้อมกัน บนทางที่แสนไกล เราจับมือไว้ด้วยกัน