ทำไมมันยาก (Complicated)

  JEFF SATUR   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ทำไมมันยาก JEFF SATUR
เนื้อร้อง: hitiwat Rongthongทำนอง/เรียบเรียง: Kritsada Vadeesirisak,Jeff Satur

F | A# |

ขอFงตั้งเอาไว้มุมเดิA#เก็บตรงไหDmน ฉันยังไว้ตรงนั้Cและฉันรู้F..ว่าเธอยังเก็บมันA#เหมือนกันความผูกพัDmน และเรื่องราวมากมาC

ยังนึDmก..ถึงคืนวันเหล่านั้FทำเหมืA#อน..เธอยังอยู่ข้างฉัA#mน..

แต่ความจริFงมันเป็นยังไงเราก็รู้A#..แต่ยังฝืDmนกันไปทำไมก็ไม่รู้C..เธอและฉัFนเป็นเพียงแค่อดีตก็รู้A#..All I kneDmw.. Is I miss yoCu หมดใจ

G | G |

ใจF.. รู้ดีว่าพังแล้A#วทุกอย่างแต่ตัดใจDm ทิ้งมันไปก็ทำCไม่ได้ยังเก็บควFามทรงจำเอาไว้ลืมไม่ได้ทำไม่ลงLeA#ave it as a scar ยังตัดใจไม่ลงรู้ว่Dmาควรทำใจและยอมให้รักนี้จมแล้Cวทำไม แต่แล้วทำไม

ยังเห็Dmน ภาพที่เธอกอดฉัCทำเหมืA#อน ว่าเรายังผูกพัC

** |

คงดีกว่านี้ถ้Fาเธอและฉันเกลียดกันไปเลยทั้งใจดีA#กว่านี้ถ้าเราหมดรักและหมดเยื่อใยดีDmกว่านี้ถ้าใครสักคนไม่มีหัวใจOh, whCy is it so hardIt’s so complicated.

ดีFกว่านี้ถ้าเราเกลียดกันไปเลยทั้งใจดีA#กว่านี้ถ้าเราหมดรักและหมดเยื่อใยดีDmกว่านี้ถ้าใครสักคนไม่มีหัวใจBut whCy is it so complicaFted?A#So complicDmated?C

F |คอร์ดเพลง ทำไมมันยาก JEFF SATUR

เนื้อเพลง ทำไมมันยาก (Complicated) JEFF SATURของตั้งเอาไว้มุมเดิม เก็บตรงไหน ฉันยังไว้ตรงนั้น และฉันรู้ว่าเธอยังเก็บมันเหมือนกัน ความผูกพัน และเรื่องราวมากมาย ยังนึกถึงคืนวันเหล่านั้น ทำเหมือนเธอยังอยู่ข้างฉัน แต่ความจริงมันเป็นยังไงเราก็รู้ แต่ยังฝืนกันไปทำไมก็ไม่รู้ เธอและฉันเป็นเพียงแค่อดีตก็รู้ All I knew Is I miss you หมดใจ ใจ รู้ดีว่าพังแล้วทุกอย่าง แต่ตัดใจ ทิ้งมันไปก็ทำไม่ได้ ยังเก็บความทรงจำเอาไว้ ลืมไม่ได้ทำไม่ลง Leave it as a scar ยังตัดใจไม่ลง รู้ว่าควรทำใจและยอมให้รักนี้จม แล้วทำไม แต่แล้วทำไม ยังเห็น ภาพที่เธอกอดฉัน ทำเหมือน ว่าเรายังผูกพัน คงดีกว่านี้ถ้าเธอและฉัน เกลียดกันไปเลยทั้งใจ ดีกว่านี้ถ้าเราหมดรักและหมดเยื่อใย ดีกว่านี้ถ้าใครสักคนไม่มีหัวใจ Oh, why is it so hard It’s so complicated. ดีกว่านี้ถ้าเราเกลียดกันไปเลยทั้งใจ ดีกว่านี้ถ้าเราหมดรักและหมดเยื่อใย ดีกว่านี้ถ้าใครสักคนไม่มีหัวใจ But why is it so complicated? So complicated?