Deliver เลิฟ

  โจอี้ ภูวศิษฐ์   PROXIE   สตริง   อีสาน   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง Deliver เลิฟ JOEY PHUWASIT (โจอี้ ภูวศิษฐ์) x PROXIE
เนื้อร้อง: รัฐวิชญ์ อนันต์พรสิริ,อุมาภรณ์ กาละซิรัมย์ทำนอง/เรียบเรียง: รัฐวิชญ์ อนันต์พรสิริสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

D | D |

G | Bm B7 |Em | Dm G |
C | Bm |F | D | G |

ในวันที่เธGอเหนื่อย เมื่อไรที่เธอBmเหงาเธB7ออาจจะหิEmวหรือว่ากำลังเศร้าในวัDmนที่เธGอไม่สบาCย รู้ตัBmวบ้างไหม..ว่ามีAmฉันคนนึงที่แคร์เธออGยู่

ไม่ต้องเกรงใจGหรอก บอกมาได้เลBmยนะแดดมันจะร้Emอนหรือฝนเทลงมาจะวาร์DmปไปหาเธGอได้ทุกวัCเพราะเธBmอเท่านั้น..คือคAmนที่สำคัญกว่าใคร ๆD ..

ไม่ว่าสิ่งใดC.. ขอให้บอกฉัBmน..แค่เธอคิEmดถึงกัน เมื่อเธอต้องการใคDmควGามรักและควาAmมห่วงใย..ที่เธอBmคุ้นเคยฉันพร้Fอมส่งไปให้เลยอย่างเร็วไวD

Deliver เลิCฟ love loveมาส่งความรัBmก รัก รัก รักอยากได้อะไรAm ฉันก็จะหาเอามาให้GเธอDeliver lovCe love loveมาส่งความรัBmกเอามาให้คนน่ารักโอ้ฮะโอEm ฮะโอ้ ฮะโอ (โอ้ฮะโDmอ ฮะโอ ฮะโอG)

ออกมารอรัAmบได้เลยอีกเพียงแป๊บเดียDว..ความรักกำลังจะไป(G)หา

G | Bm B7 |Em | Dm G |
C | Bm |F | D | G |

ถ้าอยากจะได้Gอะไรก็บอกมาเลยนะครับคนดีนับแค่ วัBmน ทู ทรี เธอไม่ต้องรอนานอะ โฟEmร์ ไฟว์ ซิกซ์ พูดจริงไม่ล้อเล่นถ้านับถึDmงเซเว่น จะเอาไปส่Gงให้เธอที่หน้าบ้าน

 C  จะหมื่นลี้ก็เหมือนแค่ไปปากซอย   ที่ meBman sea level หรือสูงขึ้นไปถึงยอดดอย Am  Deliver love จะออกไปหาในทันที   รออีกนิDดนะคนดี   พี่จะไม่ปล่อยให้เธอต้องนั่งนอยด์

เป็Gนจั่งใด๋น้อ มีหยังบ่กะโทรมาบ่ถิ่มป๋Bmาคำแพง ฟ้าวไปด้วยความเร็วแสงบ่ว่Emาอยู่ไสใกล้ไกล ไว้ใจDmได้ทุกเวลGแค่เจ้าเอ่ยคำเว้าCออกมาเฮาสิฟ้าวไปหBmา พาความอุ่นใจ..ไปให้Amเธอ.. อู้Dหู..

* | ** | ** | *** |คอร์ดเพลง Deliver เลิฟ JOEY PHUWASIT (โจอี้ ภูวศิษฐ์) x PROXIE

เนื้อเพลง Deliver เลิฟ JOEY PHUWASIT (โจอี้ ภูวศิษฐ์) x PROXIEในวันที่เธอเหนื่อย เมื่อไรที่เธอเหงา เธออาจจะหิวหรือว่ากำลังเศร้า ในวันที่เธอไม่สบาย รู้ตัวบ้างไหม ว่ามีฉันคนนึงที่แคร์เธออยู่ ไม่ต้องเกรงใจหรอก บอกมาได้เลยนะ แดดมันจะร้อนหรือฝนเทลงมา จะวาร์ปไปหาเธอได้ทุกวัน เพราะเธอเท่านั้น คือคนที่สำคัญกว่าใครๆ ไม่ว่าสิ่งใด ขอให้บอกฉัน แค่เธอคิดถึงกัน เมื่อเธอต้องการใคร ความรักและความห่วงใยที่เธอคุ้นเคย ฉันพร้อมส่งไปให้เลยอย่างเร็วไว Deliver เลิฟ love love มาส่งความรัก รัก รัก รัก อยากได้อะไร ฉันก็จะหาเอามาให้เธอ Deliver love love love มาส่งความรักเอามาให้คนน่ารัก โอ้ฮะโอ ฮะโอ้ ฮะโอ โอ้ฮะโอ ฮะโอ ฮะโอ ออกมารอรับได้เลยอีกเพียงแป๊บเดียว ความรักกำลังจะไปหา ถ้าอยากจะได้อะไรก็บอกมาเลยนะครับคนดี นับแค่ วัน ทู ทรี เธอไม่ต้องรอนาน อะ โฟร์ ไฟว์ ซิกซ์ พูดจริงไม่ล้อเล่น ถ้านับถึงเซเว่น จะเอาไปส่งให้เธอที่หน้าบ้าน จะหมื่นลี้ก็เหมือนแค่ไปปากซอย ที่ mean sea level หรือสูงขึ้นไปถึงยอดดอย Deliver love จะออกไปหาในทันที รออีกนิดนะคนดี พี่จะไม่ปล่อยให้เธอต้องนั่งนอยด์ เป็นจั่งใด๋น้อ มีหยังบ่กะโทรมา บ่ถิ่มป๋าคำแพง ฟ้าวไปด้วยความเร็วแสง บ่ว่าอยู่ไสใกล้ไกล ไว้ใจได้ทุกเวลา แค่เจ้าเอ่ยคำเว้าออกมา เฮาสิฟ้าวไปหา พาความอุ่นใจ ไปให้เธอ อู้หู