ยัยโง่เอ๋ย

  ไข่มุก รุ่งรัตน์   Tossakan   สตริง   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ยัยโง่เอ๋ย ไข่มุก รุ่งรัตน์ ft. TOSSAKAN (ทศกัณฐ์)
เนื้อร้อง: บอย โกสิยพงษ์,TOSSAKANทำนอง: สุธี แสงเสรีชน,บอย โกสิยพงษ์สังกัดค่าย: LOVEiS

น้ำDm7ตายังคงไหG7ลล้นแต่ฉัCm7นยังวนคิดถึFงเธอทั้Dm7งที่ข้างในยังเจ็G7บช้ำแต่ฉัCm7นก็ยังจะคงพรํ่าเพ้FโดDm7นเขาทำเท่าไหร่G7หลอกลวงแค่ไหCm7น ไม่เคยจะจำFใจที่Dm7ยังบอบช้ำG7 ยังโดนเหยียบซํ้Cm7ที่เดิมเสมFอ ยัยโง่A#เอ๋ย..

ฉัDm7น โดนทำG7อีกแล้Cm7ซํ้า ที่Fเดิมอีกแล้วยํ้Dm7า กันเข้าไป และยังคงทำG7 กันเข้าไปอย่างไม่เคCm7ยสนใจ ว่าข้างในฉัFนเหนื่อยแล้ว

คิDm7ดถึงกัG7นฉันบ้างไหCm7ว่าต้อFงเจ็บแค่ไหนต้องโดDm7นทำลายหัวใจ และบG7ดขยี้เข้าไปอย่างไม่มีใคCm7รจะมาเห็นใจ ฉันเหนื่อFยแล้ว

ไม่Dm7เคยจะเรียนรู้ ไม่G7เคยจะเข้าใจCm7อโดนทำเจ็บซํ้าก็กลับมานึFก กลับมาคิด กลับมาถามว่าฉันนั้นผิดตรงไหน

** |

มัDm7นก็เรื่องเดิม ๆ ที่เธอกระทำG7ให้เจ็บให้ช้ำตัCm7วฉันเองแท้ ๆ ที่โดนกี่ทีก็Fกลับไม่จำหัวใจDm7ของฉันดวงนี้หายไปเพราะอาG7จไม่ทันระวังเลยโดนคนบาCm7ปอย่างเธอเอาไปยํ่ายี่Fโอ้เวรกรรม

จิตใDm7จทำด้วยอะไรเอาไปครั้งเดียG7วก็ยังไม่พอคงผิCm7ดที่ฉันโง่เองไม่ทันจะคิFดตอนเธอมาขอครั้งแรDm7กเธอเอาไป ความรักที่ฉัG7นนั้นเฝ้ารอไม่ทันรู้ตัCm7วเลยว่าชะตาของมัFนจะเหลือแต่ตอ

ยัยโง่เอ๋ย... โง่Dm7 โง่โง่ ให้เธอมายํ่G7ามายีหัวใจยัยโง่เอ๋ย... ไม่เคย say noCm7 nono เจ็บเท่านี้Fจะพอหรือยังยัยโง่เอ๋ย... หัวใจDm7ของฉันนั้นหนาที่ถูกเธG7อเอาไปกระทำคงไม่ใช่ควาCm7มผิดใครนอกจากความผิFดไอ้โง่อย่างฉัน นะ

* | ** |

Dm7 G7 | Cm7 F | ( x4 )คอร์ดเพลง ยัยโง่เอ๋ย ไข่มุก รุ่งรัตน์ ft. TOSSAKAN (ทศกัณฐ์)

เนื้อเพลง ยัยโง่เอ๋ย ไข่มุก รุ่งรัตน์ ft. TOSSAKAN (ทศกัณฐ์)น้ำตายังคงไหลล้น แต่ฉันยังวนคิดถึงเธอ ทั้งที่ข้างในยังเจ็บช้ำ แต่ฉันก็ยังจะคงพรํ่าเพ้อ โดนเขาทำเท่าไหร่ หลอกลวงแค่ไหน ไม่เคยจะจำ ใจที่ยังบอบช้ำ ยังโดนเหยียบซํ้า ที่เดิมเสมอ ยัยโง่เอ๋ย ฉัน โดนทำอีกแล้ว ซํ้า ที่เดิมอีกแล้ว ยํ้า กันเข้าไป และยังคงทำ กันเข้าไป อย่างไม่เคยสนใจ ว่าข้างในฉันเหนื่อยแล้ว คิดถึงกันฉันบ้างไหม ว่าต้องเจ็บแค่ไหน ต้องโดนทำลายหัวใจ และบดขยี้เข้าไป อย่างไม่มีใครจะมาเห็นใจ ฉันเหนื่อยแล้ว ไม่เคยจะเรียนรู้ ไม่เคยจะเข้าใจ พอโดนทำเจ็บซํ้า ก็กลับมานึก กลับมาคิด กลับมาถาม ว่าฉันนั้นผิดตรงไหน มันก็เรื่องเดิมๆที่เธอกระทำให้เจ็บให้ช้ำ ตัวฉันเองแท้ๆที่โดนกี่ทีก็กลับไม่จำ หัวใจของฉันดวงนี้หายไปเพราะอาจไม่ทันระวัง เลยโดนคนบาปอย่างเธอ เอาไปยํ่ายี่โอ้เวรกรรม จิตใจทำด้วยอะไรเอาไปครั้งเดียวก็ยังไม่พอ คงผิดที่ฉันโง่เองไม่ทันจะคิดตอนเธอมาขอ ครั้งแรกเธอเอาไป ความรักที่ฉันนั้นเฝ้ารอ ไม่ทันรู้ตัวเลยว่าชะตาของมันจะเหลือแต่ตอ ยัยโง่เอ๋ย โง่ โง่ โง่ ให้เธอมายํ่ามายีหัวใจ ยัยโง่เอ๋ย ไม่เคย say no no no เจ็บเท่านี้จะพอหรือยัง ยัยโง่เอ๋ย หัวใจของฉันนั้นหนา ที่ถูกเธอเอาไปกระทำ คงไม่ใช่ความผิดใคร นอกจากความผิดไอ้โง่อย่างฉัน นะ