น้ำตาคาเบ้า

  MILLI   ลูกทุ่ง   อีสาน   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง น้ำตาคาเบ้า MILLI (มิลลิ)
เนื้อร้อง/ทำนอง: สุรบอล นอนน้อย,หมูเติ้ล

น้ำตาคาเบ้Eา    เขG#mาไม่รักเราแล้C#mไปเถิดน้อAงแก้ว หมดรักแล้Bวก็ปล่อยพี่ไEใจเธอมันบาAป ถึงพี่ก้มกรBาบเธอก็จะไปG#mพอกันทีผู้C#mหญิงจัญไรF#mไปไหนก็ไปB ไกล ๆ ฉันเลE

น้ำตาคาเบ้Eา    เขG#mารักเตงนC#mได้ยินไหมจ้Aะ เขารักเตงนBะ รักเตงคนเดีEยวผู้ชายห่วAย ๆ หลงรักหญิงสวBบ้านรวยขาเรียG#mว พอกันทีดิC#mนเนอร์ไข่เจียF#mเพราะน้องอยากเที่Bยวโตเกียวญี่ปุ่E

น้ำที่ตAา..ไหลมBาเธอบอกไม่รู้บอกบ่ได้เกี่C#mยวดินเนอร์ไข่เจีAยวมันเสี่BยวจนเธอหมางเมิC#mมันอยู่ที่เขAาถึงเรารบเร้Bาเธอก็จะเดิG#mเธอบอกอย่าเซ้า เธอบอกอย่าซี้C#mเธอบอกอย่างนี้ไม่อยากต้องเจF#mดินเนอร์แบบเดิBมอย่างเดียวทุกคืE

* |คอร์ดเพลง น้ำตาคาเบ้า MILLI (มิลลิ)

เนื้อเพลง น้ำตาคาเบ้า MILLI (มิลลิ)น้ำตาคาเบ้า เขาไม่รักเราแล้ว ไปเถิดน้องแก้ว หมดรักแล้วก็ปล่อยพี่ไป ใจเธอมันบาป ถึงพี่ก้มกราบเธอก็จะไป พอกันทีผู้หญิงจัญไร ไปไหนก็ไป ไกลๆฉันเลย น้ำตาคาเบ้า เขารักเตงนะ ได้ยินไหมจ้ะ เขารักเตงนะ รักเตงคนเดียว ผู้ชายห่วยๆหลงรักหญิงสวย บ้านรวยขาเรียว พอกันทีดินเนอร์ไข่เจียว เพราะน้องอยากเที่ยวโตเกียวญี่ปุ่น น้ำที่ตา ไหลมาเธอบอกไม่รู้บอกบ่ได้เกี่ยว ดินเนอร์ไข่เจียว มันเสี่ยวจนเธอหมางเมิน มันอยู่ที่เขาถึงเรารบเร้าเธอก็จะเดิน เธอบอกอย่าเซ้า เธอบอกอย่าซี้ เธอบอกอย่างนี้ไม่อยากต้องเจอ ดินเนอร์แบบเดิมอย่างเดียวทุกคืน