ที่ชอบหน้าหนาว

  APICHAI   Liltan   OWEN   สตริง   คิดถึง   หนาว
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ที่ชอบหน้าหนาว OWEN x APICHAI x Liltan
เนื้อร้อง/ทำนอง: OWEN,APICHAI,LILTANเรียบเรียง: OWEN

A | G#m |F#m | E |
A | G#m |F#m B | E |

ที่ชอบหน้าหนAาวก็ตอนที่หนาวอุ่นกG#mายเมื่อได้กอดเธออุ่นใจเสมF#mเมื่อตอนมีเธออยู่ข้าEงกายหน้าฝนก็หนAาวแต่ตอนที่หนาวไม่มีเธG#mอมาคอยชิดใกล้ไปอยู่เมืองไกF#mลรู้ไหมคนดีBฉันคิดถึEงเธอ

จากกันไปในที่ประหลAาดเธอไปอยู่ถิ่นฐานไกลส่งเสียงแห่งความคิดถึG#mคงต้องใช้สิบสามไมล์สัญญานมันอันตรธาF#mความเจริญยังเข้าไม่ถึงมีเพียงสลึงไม่ถึงบาEแล้วผมจะบินไปหาไง

นั่งเหม่อมองฟ้Aาอยู่ที่ปลายนาเสียงลมกระทบหญ้G#mคือที่เสียงเธอที่กังวานหมู่ดาวที่ส่องประกาF#mคือนัยน์ตาที่แพรBวพราวไอดินที่คอยระเหEเหมือนกลิ่นน้ำหอมของเธอที่โชยมา

ชีวิตที่ไม่มีเธAอคิดดูยังไงก็ไม่สนุกแผ่นซีดีมีG#mลายก็ย่อมสะดุด AuฝนสาF#mดอีกสักพักก็คงต้องหยุดชินกับการที่มีเธEอเหมือนกับสุนัขที่คู่กระดูกก็รู้เธอเด็ดเดี่Aยวรักเดียวและเหนียวแน่นฉันจะไม่โอนเอG#mนโลเลไม่เสี่ยวแล่นเธออาจดูเข้มแข็F#mงแต่ อรชรอ้อนแอ้Bรักมากกว่าน้ำที่อยู่ในมหาสมุทEไม่เหมือนกับน้ำในเตี๋ยวแห้ง

เธAอคือคนที่รักขอวอนคนดีG#mอย่าโกรธกันนะที่ไม่ได้มีF#mเวลาไปหาเงินไม่ค่อEยมีเธอเองก็รู้ว่Aาบ้านพี่ฐานะไม่ค่อG#mยดีมือถือสัญญานไม่ค่อF#mยมี.. BนะEเธอ

* |

คิดถึงอยู่ฟิAลบ้านนาเวลาตอนเช้G#mาที่หนาวได้เคียงได้ใกล้F#mชิดสาวคิดถึงทุกยาEมทุกคราว

ฉันช่างโชคดีAเหลือเกินที่ได้เธอมาเป็นคู่ฉัG#mถึงดวงตะวัF#mนจะตกลาลัBแต่ใจของฉัEนยังคงเดิม

แม้A.. ตัวอยู่ห่างG#mไกลยิ่งนานเท่าไหร่F#mในใจยิ่งคิดถึEงเธอหนAาว.. ฉันหนาวจัG#mบใจอยากอยู่ใกล้F#m ๆ สัญญาได้ไหBขอเธออยู่ทุEกฤดูกาล

* | * |

A | G#m |F#m | E |
A | G#m |F#m B | E |คอร์ดเพลง ที่ชอบหน้าหนาว OWEN x APICHAI x Liltan

เนื้อเพลง ที่ชอบหน้าหนาว OWEN x APICHAI x Liltanที่ชอบหน้าหนาวก็ตอนที่หนาวอุ่นกาย เมื่อได้กอดเธออุ่นใจเสมอ เมื่อตอนมีเธออยู่ข้างกาย หน้าฝนก็หนาวแต่ตอนที่หนาว ไม่มีเธอมาคอยชิดใกล้ ไปอยู่เมืองไกลรู้ไหมคนดี ฉันคิดถึงเธอ จากกันไปในที่ประหลาด เธอไปอยู่ถิ่นฐานไกล ส่งเสียงแห่งความคิดถึง คงต้องใช้สิบสามไมล์ สัญญานมันอันตรธาน ความเจริญยังเข้าไม่ถึง มีเพียงสลึงไม่ถึงบาท แล้วผมจะบินไปหาไง นั่งเหม่อมองฟ้าอยู่ที่ปลายนา เสียงลมกระทบหญ้า คือที่เสียงเธอที่กังวาน หมู่ดาวที่ส่องประกาย คือนัยน์ตาที่แพรวพราว ไอดินที่คอยระเหย เหมือนกลิ่นน้ำหอมของเธอที่โชยมา ชีวิตที่ไม่มีเธอคิดดูยังไงก็ไม่สนุก แผ่นซีดีมีลายก็ย่อมสะดุด Au ฝนสาดอีกสักพักก็คงต้องหยุด ชินกับการที่มีเธอเหมือนกับสุนัขที่คู่กระดูก ก็รู้เธอเด็ดเดี่ยวรักเดียวและเหนียวแน่น ฉันจะไม่โอนเอนโลเลไม่เสี่ยวแล่น เธออาจดูเข้มแข็งแต่ อรชรอ้อนแอ้น รักมากกว่าน้ำที่อยู่ในมหาสมุทร ไม่เหมือนกับน้ำในเตี๋ยวแห้ง เธอคือคนที่รักขอวอน คนดีอย่าโกรธกันนะ ที่ไม่ได้มีเวลาไปหาเงินไม่ค่อยมี เธอเองก็รู้ว่าบ้านพี่ฐานะไม่ค่อยดี มือถือสัญญานไม่ค่อยมี นะเธอ คิดถึงอยู่ฟิลบ้านนา เวลาตอนเช้าที่หนาว ได้เคียงได้ใกล้ชิดสาว คิดถึงทุกยามทุกคราว ฉันช่างโชคดีเหลือเกิน ที่ได้เธอมาเป็นคู่ฉัน ถึงดวงตะวันจะตกลาลับ แต่ใจของฉันยังคงเดิม แม้ ตัวอยู่ห่างไกล ยิ่งนานเท่าไหร่ในใจยิ่งคิดถึงเธอ หนาว ฉันหนาวจับใจ อยากอยู่ใกล้ๆสัญญาได้ไหม ขอเธออยู่ทุกฤดูกาล