รักพิศวาส

  กานต์ ทศน   เปาวลี พรพิมล   ลูกทุ่ง   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง รักพิศวาส เปาวลี พรพิมล ft. กานต์ ทศน
เนื้อร้อง/ทำนอง: กานต์ ทศนเรียบเรียง: เอ็ม นาโนนสังกัดค่าย: Grammy Gold (แกรมมี่โกลด์)

จะผูกดวFงวาสนา ทุกชาติGไปดั่งภุมรEmาเชยผกาปทุมAmทองจะขอติDmด ขอตามเป็นคู่EmสองรักพิศวาDmสให้ฉันได้คู่Gครองเธอทุกชาติไป

F | Em |Dm G | C |

หากวันนี้ฟ้Cาชี้ชะตG/Bผู้ใดต้องตาAmยก่อนจะขออ้อนวอFนให้คน ๆ นั้Gเป็นฉันได้Cไหม

ต้องขาดใจตาFยถ้าไม่มีเธFmเพราะเธEmอคือลมหายAmใจขออยู่ข้างเธDmอจนวันสุดท้าGจะตายจาCกกัน

จะไม่สัญญEmา.. แต่จะทำให้Amเห็นว่าคน ๆ นี้Dm สามารถจะเป็Gให้เธอได้ทุCกอย่างแม้ฟ้าเปลี่ยนสีFวันพรุ่งแต่ใจEmฉันไม่เปลี่ยนตAmามจะเป็นคนเดิFมให้เธอทุกอย่างจนวันสุดท้าGย..

แม้นเกิดใต้ฟ้FาสุธาธาGจะขอพบพาEmนพิศวาสไม่คลAmาดคลาแม้นตัวเธอเป็Dmนดั่งเช่นธารGฉันคือมัจฉาที่เคีCยงครอง  A#จะผูกดวงวาFสนาทุกชาติGไปดั่งภุมรEmาเชยผกาปทุAmมทองจะขอติDmดขอตามเป็นคู่EmสองรักพิศวาDmสให้ฉันได้คู่GครองเธอทุกชาติCไป

Dm | Em |F | G |
F | Em |Dm G | C |

ไม่ต้องมีคำDmสัญญาใด ๆจะผูกหัวใจEmของเราเป็นสองได้อยู่DmแนบนอนนิทCราจะวาสนDmาหรือพรหมลิขิตที่เนรมิEmตให้เราได้มาก็ถืFอเป็นบุญนักหนาที่ได้รัGกเธอ

** | ** |

จะขอติDmดขอตามเป็นคู่EmสองรักพิศวาDmสให้ฉันได้คู่GครองเธอทุกชาติCไป

F | Em |Dm G | C |คอร์ดเพลง รักพิศวาส เปาวลี พรพิมล ft. กานต์ ทศน

เนื้อเพลง รักพิศวาส เปาวลี พรพิมล ft. กานต์ ทศนจะผูกดวงวาสนา ทุกชาติไป ดั่งภุมราเชยผกาปทุมทอง จะขอติด ขอตามเป็นคู่สอง รักพิศวาสให้ฉันได้คู่ครอง เธอทุกชาติไป หากวันนี้ฟ้าชี้ชะตา ผู้ใดต้องตายก่อน จะขออ้อนวอนให้คนๆนั้น เป็นฉันได้ไหม ต้องขาดใจตายถ้าไม่มีเธอ เพราะเธอคือลมหายใจ ขออยู่ข้างเธอจนวันสุดท้าย จะตายจากกัน จะไม่สัญญา แต่จะทำให้เห็น ว่าคนๆนี้ สามารถจะเป็น ให้เธอได้ทุกอย่าง แม้ฟ้าเปลี่ยนสีวันพรุ่ง แต่ใจฉันไม่เปลี่ยนตาม จะเป็นคนเดิมให้เธอทุกอย่าง จนวันสุดท้าย แม้นเกิดใต้ฟ้าสุธาธาร จะขอพบพานพิศวาสไม่คลาดคลา แม้นตัวเธอเป็นดั่งเช่นธารา ฉันคือมัจฉาที่เคียงครอง จะผูกดวงวาสนาทุกชาติไป ดั่งภุมราเชยผกาปทุมทอง จะขอติดขอตามเป็นคู่สอง รักพิศวาสให้ฉันได้คู่ครอง เธอทุกชาติไป ไม่ต้องมีคำสัญญาใดๆ จะผูกหัวใจของเราเป็นสอง ได้อยู่แนบนอนนิทรา จะวาสนาหรือพรหมลิขิต ที่เนรมิตให้เราได้มา ก็ถือเป็นบุญนักหนา ที่ได้รักเธอ จะขอติดขอตามเป็นคู่สอง รักพิศวาสให้ฉันได้คู่ครอง เธอทุกชาติไป