ของตาย

  PARATA   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ของตาย PARATA (ภารต้า)
เนื้อร้อง/ทำนอง: วรวุฒิ เคลื่อนวงษ์ (Wut Parata)เรียบเรียง: ณัฐภาสรณ์ จันทร์ส่อง (Toons Parata)

G#m | F# |E | F# |
G#m | F# |E | F# |

ฉัBนเป็นเหมือนของตายให้เธอทำร้าEยทุกวินาทีในวันนี้ตัG#mวฉันรู้ดีเธอคงมีเหตุผF#ลมากมาย

ถ้Bาเธอต้องการไปเศษความสงสEารพอเหลืออยู่ไหมบอกฉัG#mนให้ฉันมั่นใจว่าเธอนั้F#นมีใคร

หมG#mดชีวิตฉันมีให้เธF#อคนเดียวแต่หัEวใจทนเจ็บไม่ไหF#

บอBกฉันได้ไหมเธอคิดอะไรF#บอกฉันได้ไหมว่าเธอมีใคG#mตลอดที่เราคบกันแต่ฉัEนไม่รู้อะไรF#อย่Bาหลอกให้รักให้ฉันดีใจF#อย่าหลอกให้ฉันต้องทนฝืนใจG#mมันเจ็บรู้ไหมแค่ฉันหลEอกตัวเองแค่นี้ก็F#เจ็บมากพอ

B F# |

ฉัBนมองสายตาเธอแค่คำว่ารัEกมันคงไม่พอแต่อยากขG#mอให้เธอเห็นใจช่วยปล่อยฉัF#นได้ไหม

* | ** |

B | F# |G#m | E F# |
B | F# |G#m | E F# |

** | ** |

B | B |คอร์ดเพลง ของตาย PARATA (ภารต้า)

เนื้อเพลง ของตาย PARATA (ภารต้า)ฉันเป็นเหมือนของตาย ให้เธอทำร้ายทุกวินาที ในวันนี้ตัวฉันรู้ดี เธอคงมีเหตุผลมากมาย ถ้าเธอต้องการไป เศษความสงสารพอเหลืออยู่ไหม บอกฉันให้ฉันมั่นใจ ว่าเธอนั้นมีใคร หมดชีวิตฉันมีให้เธอคนเดียว แต่หัวใจทนเจ็บไม่ไหว บอกฉันได้ไหมเธอคิดอะไร บอกฉันได้ไหมว่าเธอมีใคร ตลอดที่เราคบกัน แต่ฉันไม่รู้อะไร อย่าหลอกให้รักให้ฉันดีใจ อย่าหลอกให้ฉันต้องทนฝืนใจ มันเจ็บรู้ไหม แค่ฉันหลอกตัวเอง แค่นี้ก็เจ็บมากพอ ฉันมองสายตาเธอ แค่คำว่ารักมันคงไม่พอ แต่อยากขอให้เธอเห็นใจ ช่วยปล่อยฉันได้ไหม