เห็นใจผมหน่อย

  pY-1   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เห็นใจผมหน่อย pY-1
เนื้อร้อง/ทำนอง: pY-1เรียบเรียง: pY-1

ได้โปรดมองตBmก่อนเจรจEากับชายคนไหAก่อนพูF#mดอะไรBmเห็นใจEผมหน่อยได้เปล่AทุกคำF#mที่เธอBmจะใช้พูดจEรวมไปถึAงคำหวาน ๆF#mช่วยสัญญBmาว่าเธอจะใช้Eแค่กับผมที

A F#m | Bm E |
A F#m | Bm E |

A F#m | Bm E |
A F#m | Bm E |

 A  ก่อนเอF#mาคำหวาBm   ไปใช้EกับใครสักคA   ช่วยบF#mอกเหตุผBm   กับผEมมาหน่อยได้ไหม

 A  ก่อนจF#mะพูดจBm   พูดคำหวาEนพวกนี้ให้ใครA   บอกหน่F#mอยได้ไหBm   ว่าเขาเป็นใคEรเธอถึงพูดAจา

* | * |

อยF#mากให้คำหวาBmไว้ใช้กัEบผมคนเดีAยวเพีF#mยง คำ ๆ เดียBmผมหวEงเสียยิ่งกระไรAอย่F#mาไปมองตBmาแบบนี้Eไปน่Aารักใส่ใคF#mช่วยเห็นใจBmผมหน่อยได้ไหEโอ้แม่ยอAดหญิง

* |

A F#m | Bm E | ( x4 )
A F#m |คอร์ดเพลง เห็นใจผมหน่อย pY-1

เนื้อเพลง เห็นใจผมหน่อย pY-1ได้โปรดมองตา ก่อนเจรจากับชายคนไหน ก่อนพูดอะไร เห็นใจผมหน่อยได้เปล่า ทุกคำที่เธอจะใช้พูดจา รวมไปถึงคำหวานๆ ช่วยสัญญาว่าเธอจะใช้แค่กับผมที ก่อนเอาคำหวาน ไปใช้กับใครสักคน ช่วยบอกเหตุผล กับผมมาหน่อยได้ไหม ก่อนจะพูดจา พูดคำหวานพวกนี้ให้ใคร บอกหน่อยได้ไหม ว่าเขาเป็นใครเธอถึงพูดจา อยากให้คำหวาน ไว้ใช้กับผมคนเดียว เพียง คำๆเดียว ผมหวงเสียยิ่งกระไร อย่าไปมองตาแบบนี้ ไปน่ารักใส่ใคร ช่วยเห็นใจผมหน่อยได้ไหม โอ้แม่ยอดหญิง