หลงรักไปแล้วสาวเห้อ

  คิม คฑายุทธ   เสก ผานชื่น   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หลงรักไปแล้วสาวเห้อ เสก ผานชื่น feat. คิม คฑายุทธ
เนื้อร้อง/ทำนอง: WEP โฉมฤทัยเรียบเรียง: เสก ผานชื่น

D E | C#m F#m |
D E | A | E |

เพียงได้เจAอหน้าเธอครั้งแรกความงามเข้าแทรF#mกที่ขั้วหัวใจน้องทำDพี่บ่าวหวั่นไหวหลงใหEลตัวเธออย่างแรง

มีแฟนAแล้วหม้ายน้องสาวอยากนอนเฝ้F#mาแม่ดอกสะแบงถึงสร้อยแหวDนจะราคาแพงพี่ก็ยอEมจะไปสู่ขอ..

หลงรักไปแล้วสาวเห้Aโอ้เธC#mอช่างงามบาF#mดใจบ้านน้องนั้นอยู่ที่ไหDพี่ไปส่งไหEม น่ารักเหลือAเกินเพียงได้Dสบตาก็แทบจะEบ้าตายหลงไหC#mลน้องจริง ไม่ต้F#mองทำเขินอยากเป็นแฟDนเธอเหลือเกิEสาวเห้อพี่บ่าAวชอบน้อง..

E |

แม่น้อAงอิว่าพรือมั้งพี่บ่าF#mวอยากได้เป็นแฟนขอลูกสาDวแม่มาควงแขนเอาใจEผูกไว้ให้กัน

ถ้าได้Aจะไปสู่ขออิขอพ่F#mอให้ซื้อแหวนหมั้นถ้าเรDาได้มารักกันหัวใจฉัEนจะรักแค่เธอ..

** |

A C#m | F#m |D E | A |
D E | C#m F#m |D E | A |

** | ** |

อยากเป็นแฟDนเธอเหลือเกิEน..พี่บ่าวชอบAน้อง..คอร์ดเพลง หลงรักไปแล้วสาวเห้อ เสก ผานชื่น feat. คิม คฑายุทธ

เนื้อเพลง หลงรักไปแล้วสาวเห้อ เสก ผานชื่น feat. คิม คฑายุทธเพียงได้เจอหน้าเธอครั้งแรก ความงามเข้าแทรกที่ขั้วหัวใจ น้องทำพี่บ่าวหวั่นไหว หลงใหลตัวเธออย่างแรง มีแฟนแล้วหม้ายน้องสาว อยากนอนเฝ้าแม่ดอกสะแบง ถึงสร้อยแหวนจะราคาแพง พี่ก็ยอมจะไปสู่ขอ หลงรักไปแล้วสาวเห้อ โอ้เธอช่างงามบาดใจ บ้านน้องนั้นอยู่ที่ไหน พี่ไปส่งไหม น่ารักเหลือเกิน เพียงได้สบตาก็แทบจะบ้าตาย หลงไหลน้องจริง ไม่ต้องทำเขิน อยากเป็นแฟนเธอเหลือเกิน สาวเห้อพี่บ่าวชอบน้อง แม่น้องอิว่าพรือมั้ง พี่บ่าวอยากได้เป็นแฟน ขอลูกสาวแม่มาควงแขน เอาใจผูกไว้ให้กัน ถ้าได้จะไปสู่ขอ อิขอพ่อให้ซื้อแหวนหมั้น ถ้าเราได้มารักกัน หัวใจฉันจะรักแค่เธอ อยากเป็นแฟนเธอเหลือเกิน พี่บ่าวชอบน้อง