ดอกไม้ในสายฝน

  Something Sweet   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ดอกไม้ในสายฝน Something Sweet
เนื้อร้อง/ทำนอง: ธมณ ธีรพิชญ์พงษ์เรียบเรียง: Something Sweetสังกัดค่าย: Shuffle Records

D G | A D |D G | A D |
D G | A D |D G | A D |

ยืDนเดียวดายกลางสาGยฝนใคAรบางคนว่าชื่Dนฉ่ำฉันที่มองอยู่ซ้ำG ๆเห็Aนว่าใจเธอเปียDกปอนจมตัวเองกับควGามหลังฝัAงเอาไว้จนร้าDวรอนความทรงจำเมื่อครั้Gงก่อนตอAนที่เขาจากไปD

A D | A D |

เธDอยังยืนอยู่ตรGงนั้นใจที่AมันแหลกสลDายเปียกปอนฝนที่โปรGยปรายเธAอเดียวดายจนเย็นDชามีแค่เพียงภาพควGามเหงาสะท้อAนเงาจากน้ำDตาฝนในใจคงหนาGวกว่าหยAดน้ำตาของเธอD

ฉัGน.. ว่าคAงไม่นานDGน.. จAะผ่านไปDเปลี่Gยนจากหยดน้ำAตาเป็นรอDยยิ้มสดใสBmเธEmอยังคงมีควAามหมายรัGกมากมาAย.. ยังมี(D)

A D | A D |

D G | A D |
D G | A D |
D G | A D |
D G | A D |

A D | A D |

ยืDนเดียวดายกลางสาGยฝนคอAยบางคนตรงที่Dเก่าหากว่ายังคงรGอเขาเหมืAอนทุกวันที่ผ่าDนมาใจของเธอคงเหน็Gบหนาวก่อAนถึงคราวที่ฝDนซาหลบตรงนี้คงดีGกว่าเดี๋Aยวเธอไม่สบาD

* | * |

D G | A D | ( x4 )คอร์ดเพลง ดอกไม้ในสายฝน Something Sweet

เนื้อเพลง ดอกไม้ในสายฝน Something Sweetยืนเดียวดายกลางสายฝน ใครบางคนว่าชื่นฉ่ำ ฉันที่มองอยู่ซ้ำๆ เห็นว่าใจเธอเปียกปอน จมตัวเองกับความหลัง ฝังเอาไว้จนร้าวรอน ความทรงจำเมื่อครั้งก่อน ตอนที่เขาจากไป เธอยังยืนอยู่ตรงนั้น ใจที่มันแหลกสลาย เปียกปอนฝนที่โปรยปราย เธอเดียวดายจนเย็นชา มีแค่เพียงภาพความเหงา สะท้อนเงาจากน้ำตา ฝนในใจคงหนาวกว่า หยดน้ำตาของเธอ ฉัน ว่าคงไม่นาน ฝน จะผ่านไป เปลี่ยนจากหยดน้ำตา เป็นรอยยิ้มสดใส เธอยังคงมีความหมาย รักมากมาย ยังมี ยืนเดียวดายกลางสายฝน คอยบางคนตรงที่เก่า หากว่ายังคงรอเขา เหมือนทุกวันที่ผ่านมา ใจของเธอคงเหน็บหนาว ก่อนถึงคราวที่ฝนซา หลบตรงนี้คงดีกว่า เดี๋ยวเธอไม่สบาย