สาวสวนแตง

  สุรพล สมบัติเจริญ   ลูกทุ่ง   คนไกลบ้าน   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง สาวสวนแตง สุรพล สมบัติเจริญ
เนื้อร้อง/ทำนอง: พยงค์ มุกดา

G Bm | Em |A D | G |

สาGวสวนแตDงแห่งเมืองสุพรGรณชื่อเสียงน้องมาลือลั่GดังโจษจัAนกันทั้งทั่วDกรุง

เพราะเข้าประกวGด เทพีสวนแตงดาวรุ่งภาCพเจ้ามาถึงกรุDง เจ้าจึงพุ่งสู่ความสนGใจ

สาGวสวนแตDงเปลี่ยนแปลงศักดิ์ศGรีข่าวภาพน้องเป็นเทพีGทำให้มีชื่AอเสียงเกริกDไกร

เสียงหนังสือGพิมพ์แมวมองหมายปองเจ้าไปสู่Cดารายิ่งใหDญ่ สู่กลิ่นไอของความลาGวัลย์

ข่Gาวสังคมเขาชมไม่สร่างวิทยุต่าง ๆEm มีคนขอเพลงให้ฟังทั้งวัGกลัGวเจ้าเพลินจนลืมสุพรรณสวนแตงแหล่งเรารักมั่Gเฝ้าคอยวัEmนให้เจ้ากลับDไป

สาGวสวนแตงDแห่งเมืองสุพรGรณพี่คิดถึงเจ้าทุกวัGคอยแจ่มจันAทร์ แม่แตงร่มDใบพื้นดินแล้งแห้Gง ไร่แตงเหมือนคนหมองไหม้โปCรดไปเป็นขวัญใจDกลับสู่ไร่นะสาวสวนGแตง

G | G |G | Am D |
G | G C | D | G |

* | ** |

G |คอร์ดเพลง สาวสวนแตง สุรพล สมบัติเจริญ

เนื้อเพลง สาวสวนแตง สุรพล สมบัติเจริญสาวสวนแตงแห่งเมืองสุพรรณ ชื่อเสียงน้องมาลือลั่น ดังโจษจันกันทั้งทั่วกรุง เพราะเข้าประกวด เทพีสวนแตงดาวรุ่ง ภาพเจ้ามาถึงกรุง เจ้าจึงพุ่งสู่ความสนใจ สาวสวนแตงเปลี่ยนแปลงศักดิ์ศรี ข่าวภาพน้องเป็นเทพี ทำให้มีชื่อเสียงเกริกไกร เสียงหนังสือพิมพ์ แมวมองหมายปองเจ้าไป สู่ดารายิ่งใหญ่ สู่กลิ่นไอของความลาวัลย์ ข่าวสังคมเขาชมไม่สร่าง วิทยุต่างๆมีคนขอเพลงให้ฟังทั้งวัน กลัวเจ้าเพลินจนลืมสุพรรณ สวนแตงแหล่งเรารักมั่น เฝ้าคอยวันให้เจ้ากลับไป สาวสวนแตงแห่งเมืองสุพรรณ พี่คิดถึงเจ้าทุกวัน คอยแจ่มจันทร์ แม่แตงร่มใบ พื้นดินแล้งแห้ง ไร่แตงเหมือนคนหมองไหม้ โปรดไปเป็นขวัญใจ กลับสู่ไร่นะสาวสวนแตง