วลีคำนั้น

  The Boss   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง วลีคำนั้น The Boss
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปิ๊ก ขจรจารุกุลเรียบเรียง: บอส ศตวรรษสังกัดค่าย: TIG Record

D | D |G | G |

แม้Dจะรักเหลือเกินก็ต้องเข้าใจCทุGกสิ่งย่อมเปลี่ยนไปตามกาลเวลDแต่ฉัGนไม่เคยเสียใจที่เคCยได้รักเธอนะและวัAmนของการจากลาก็ได้มาถึD

วาสนEmาให้เธอและฉัDนได้เจอแค่เพีCยงเพื่อลาจากกัGเก็บความรัEmกที่เคยวาดฝัDให้เธอจดจำC ให้เธอจดจำถ้อยคำของฉัD

ฉันเป็นของเธอคGนเดียวฉันจะรักเธอจD/F#นตายแม้ว่าโลกสลาEmฟ้าดินมลาDยไม่คลายรัCกเธอฉัDนจะจำแค่เรื่GองเธอภาพของเธอในวัD/F#นวานถ้อยวลีหวาEmน ๆที่เธอเอ่ยมDาให้ฟัง ในคืCนนั้นผังใจDไม่เค(G)ยลืม

C | C Bm |Am D |

* | ** | *** |

G Bm Em | F |D |

** | ** |

C | Bm |Am D | G |คอร์ดเพลง วลีคำนั้น The Boss

เนื้อเพลง วลีคำนั้น The Bossแม้จะรักเหลือเกินก็ต้องเข้าใจ ทุกสิ่งย่อมเปลี่ยนไปตามกาลเวลา แต่ฉันไม่เคยเสียใจ ที่เคยได้รักเธอนะ และวันของการจากลาก็ได้มาถึง วาสนาให้เธอและฉันได้เจอ แค่เพียงเพื่อลาจากกัน เก็บความรักที่เคยวาดฝัน ให้เธอจดจำ ให้เธอจดจำ ถ้อยคำของฉัน ฉันเป็นของเธอคนเดียว ฉันจะรักเธอจนตาย แม้ว่าโลกสลาย ฟ้าดินมลายไม่คลายรักเธอ ฉันจะจำแค่เรื่องเธอ ภาพของเธอในวันวาน ถ้อยวลีหวานๆ ที่เธอเอ่ยมาให้ฟัง ในคืนนั้น ผังใจไม่เคยลืม