ไม่ให้ไป

  Three Man Down   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไม่ให้ไป Three Man Down
สังกัดค่าย: Gene Lab

ช่วยเดินไปบอAกเขาเลE/G#ยว่าฉัF#mนไม่ให้ไปEแล้วก็ตอDบเขาทีว่C#mฉัBmนยังมีความหมEายเพราะเขาแค่Aเข้ามE/G#าทำให้F#mเธอหวั่นไหEมันไม่ใช่Dเรื่องจริC#mจากนี้Bmไม่ต้องวุ่นวาEยกันอี(A)

A | Fdim |F#m | D |

Aงจะมีบ้างที่เราต้องไกFdimจนบางทีฉันก็ลืมไปF#mว่าเธอสำคัญเท่าไหร่D

เธAอโทรมา บางคืนฉันก็หลับไFdimตื่นตอนเช้ามันมึนไม่ไหF#mจนสุดท้ายต้องโทรกลัDบไป

เขF#mาเข้ามา ในวันที่Eเราต้องไกลDนบางทีที่เธอเองคEงจะเผลอไปเธF#mอกอดฉันบอกฉัEนว่าเธอจะไปDเธอขอไปกับเขE

ช่วยเดินไปบอAกเขาเลE/G#ยว่าฉัF#mนไม่ให้ไปEแล้วก็ตอDบเขาทีว่C#mฉัBmนยังมีความหมEายเพราะเขาแค่Aเข้ามE/G#าทำให้F#mเธอหวั่นไหEมันไม่ใช่Dเรื่องจริงC#mจากนี้Bmไม่ต้องวุ่นวาEยกันอีก

เธAอมองฉัน หน่อยได้ไหมอย่Fdimาพึ่งหัน ไปมองใครแล้F#mวตอบฉันหน่อยได้ไหมว่Dารักเรายังมีความหมาย

ปล่Aอยมือเขา ปล่อยมันทิ้งไปเพรFdimาะว่าฉัน ยังปวดใจอยF#mากขอเธอ หยุดได้ไหมอย่Dาพึ่งรีบเปลี่ยEนใจ

* | ** |

เพAราะที่ผ่านมE/G#อยากขอโทF#mษทุกเรื่องที่ทำEให้เราไม่เข้Dาใจที่เผลC#mอไปจากวันนี้Bmไม่มีอีกแล้EเพรAาะตลอดมE/G#ฉันเพิ่งรู้ว่F#mาชีวิตฉันEมันคงไม่มีค่Dา ถ้าเธC#mอลาจาBmกฉันไปE..วันนี้..

** |คอร์ดเพลง ไม่ให้ไป Three Man Down

เนื้อเพลง ไม่ให้ไป Three Man Downช่วยเดินไปบอกเขาเลยว่า ฉันไม่ให้ไป แล้วก็ตอบเขาทีว่า ฉันยังมีความหมาย เพราะเขาแค่เข้ามาทำ ให้เธอหวั่นไหว มันไม่ใช่เรื่องจริง จากนี้ไม่ต้องวุ่นวายกันอีก คงจะมีบ้างที่เราต้องไกล จนบางทีฉันก็ลืมไป ว่าเธอสำคัญเท่าไหร่ เธอโทรมา บางคืนฉันก็หลับไป ตื่นตอนเช้ามันมึนไม่ไหว จนสุดท้ายต้องโทรกลับไป เขาเข้ามา ในวันที่เราต้องไกล จนบางทีที่เธอเองคงจะเผลอไป เธอกอดฉัน บอกฉันว่าเธอจะไป เธอขอไปกับเขา ช่วยเดินไปบอกเขาเลยว่า ฉันไม่ให้ไป แล้วก็ตอบเขาทีว่า ฉันยังมีความหมาย เพราะเขาแค่เข้ามาทำ ให้เธอหวั่นไหว มันไม่ใช่เรื่องจริง จากนี้ไม่ต้องวุ่นวายกันอีก เธอมองฉัน หน่อยได้ไหม อย่าพึ่งหัน ไปมองใคร แล้วตอบฉันหน่อยได้ไหม ว่ารักเรายังมีความหมาย ปล่อยมือเขา ปล่อยมันทิ้งไป เพราะว่าฉัน ยังปวดใจ อยากขอเธอ หยุดได้ไหม อย่าพึ่งรีบเปลี่ยนใจ เพราะที่ผ่านมา อยากขอโทษทุกเรื่อง ที่ทำให้เราไม่เข้าใจ ที่เผลอไป จากวันนี้ไม่มีอีกแล้ว เพราะตลอดมา ฉันเพิ่งรู้ว่าชีวิตฉัน มันคงไม่มีค่า ถ้าเธอลา จากฉันไปวันนี้