รักได้แค่คนเดียว

  YENTED   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง รักได้แค่คนเดียว Yented (เย็นเต็ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง: พงษ์ธรณ์ ปะเมโทเรียบเรียง: Yented (เย็นเต็ด)

Amaj7 | Dmaj7 |Amaj7 | Dmaj7 |

สิ่งที่ผิAmaj7ดเพี้ยนคือการไม่แปDmaj7รเปลี่ยนโลกที่หมุAmaj7นเวียนเปลี่ยนให้เธDmaj7อต้องจากไปให้เหลือแค่เพียAmaj7งฉันกับทุกวัDmaj7นที่หายใจอย่างไร้Amaj7 ความรู้สึDmaj7กดี

ยัDmaj7งคงเหมือนเดิมที่เพิ่EมเติมคือความเหงาคำC#mว่าเราไม่เคยจะหาF#mยไปแม้ความหวัBmงจะเหลือน้อยเพียงใดแต่ฉันก็ยังรัEกเธอ ไม่เปลี่ยนไป

ฉันเชื่อที่จะรDmaj7แม้บางคราวอาจจEะท้อแต่จะไม่ขC#mให้ใครเข้ามาในชีวิF#mแม้ฉันจะเจ็บปวDmaj7เพราะรอเธอด้วยควEามหวังแต่ความผูกพัC#mนั้นยังไม่จางหาF#mยไปจากใจเสียที

Dmaj7 | E |Dmaj7 | Dmaj7 |

จากกันAmaj7ไป ตั้งนานเท่Dmaj7าไหร่แต่หัAmaj7วใจ ยิ่งผูกพัDmaj7คิAmaj7ดจะรักใครคงเป็นได้Dmaj7แค่ฝันเพราะว่าฉัAmaj7นรักได้แค่คDmaj7นเดียว

คนเดียวคนนั้Dmaj7น คือเธอที่จาEกไปคนเดียวคนนั้C#mเธอทำให้ฉันได้เข้F#mาใจว่าสิ่งที่ทำDmaj7ให้ฉันต้องเสียใจคือฉันได้ทำรักแท้นั้Eนหล่นหายไป

* |

Dmaj7 | E |
C#m | F#m |

กลับมาได้ไหDmaj7ม กลับมารัEกกันกลับมาทำC#mให้คนอย่างฉันได้ยิ้F#mมอีกทีเธอยังเป็นความฝัDmaj7น ของฉันคEนนี้ไม่ว่าเวลF#mาจะผ่าน ไปนานสักกี่ปีคอร์ดเพลง รักได้แค่คนเดียว Yented (เย็นเต็ด)

เนื้อเพลง รักได้แค่คนเดียว Yented (เย็นเต็ด)สิ่งที่ผิดเพี้ยน คือการไม่แปรเปลี่ยน โลกที่หมุนเวียน เปลี่ยนให้เธอต้องจากไป ให้เหลือแค่เพียงฉัน กับทุกวันที่หายใจ อย่างไร้ ความรู้สึกดี ยังคงเหมือนเดิม ที่เพิ่มเติมคือความเหงา คำว่าเราไม่เคยจะหายไป แม้ความหวังจะเหลือน้อยเพียงใด แต่ฉันก็ยังรักเธอ ไม่เปลี่ยนไป ฉันเชื่อที่จะรอ แม้บางคราวอาจจะท้อ แต่จะไม่ขอ ให้ใครเข้ามาในชีวิต แม้ฉันจะเจ็บปวด เพราะรอเธอด้วยความหวัง แต่ความผูกพัน นั้นยังไม่จางหายไป จากใจเสียที จากกันไป ตั้งนานเท่าไหร่ แต่หัวใจ ยิ่งผูกพัน คิดจะรักใครคงเป็นได้แค่ฝัน เพราะว่าฉันรักได้แค่คนเดียว คนเดียวคนนั้น คือเธอที่จากไป คนเดียวคนนั้น เธอทำให้ฉันได้เข้าใจ ว่าสิ่งที่ทำให้ฉันต้องเสียใจ คือฉันได้ทำรักแท้นั้นหล่นหายไป กลับมาได้ไหม กลับมารักกัน กลับมาทำให้คนอย่างฉัน ได้ยิ้มอีกที เธอยังเป็นความฝัน ของฉันคนนี้ ไม่ว่าเวลาจะผ่าน ไปนานสักกี่ปี