Bigass

 • ฆ่าคนด้วยมือเปล่า

  Bigass,
 • ทิ้งไว้ในใจ

  Bigass,
  • เล่นของสูง

   Bigass,
  • เหตุผลง่ายๆ

   Bigass,
  • คนไม่เอาถ่าน

   Bigass,
  • เกิดมาแค่รักกัน

   Bigass,
 • พรหมลิขิต

  Bigass,
 • ส่งท้ายคนเก่าต้อนรับคนใหม่

  Bigass,
 • เพลงรักของคนแพ้

  Bigass,
 • บินเข้ากองไฟ

  Bigass,
 • เชิดสิงโต

  Bigass,
 • ไม่เดียงสา

  Bigass,
 • ลมเปลี่ยนทิศ

  Bigass,