เธอไม่รัก

 เธอไม่รัก อานัส ต้นกล้าคนเพลง ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เธอไม่รัก อานัส ต้นกล้าคนเพลง

C | Am | F | G |C | Am | F | G | G |

มีCความรักกับเขAmาสักครั้งทำไมFมันยากเย็นเหลือGเกินต้อCงปล่อย..ให้ฉันAmนั้นต้องเดิน..คนเดียFวโดดเดี่ยวเดียวดาG

เมื่อมีเธอCเข้ามา..อยู่เคียAmงข้างกายฉัFนคิดว่าคงจะดีGแล้วที่สุAmดความรักของฉันครั้งนี้Emต้องจบFลงด้วยความเศร้าใจ  G | G

เธอไม่รัCก..ฉันแล้AmเธอไปFมีใครที่เธอCต้องการเธอไม่เห็AmนถึงความสัมพัDmนธ์..ที่ให้กันG เมื่อครั้งที่รักกัน  C | G

คนที่เรารัCก เขาไม่รักเรAmแล้วเราจะไปFสนใจเขาทำไมGเก็บความรู้สึCก..ดี ๆ เอาไAmว้เก็บไว้ใช้DmกับเขGาดีกว่า  C | G

C | Am |F | C |Am | Em |F | G | G |

* | ** | *** |

นี่ความรักCของฉันครั้งนี้Am  ก็รู้ตัวดีF..ว่าไม่มีค่Gยิ่งคบกัAmน ยิ่งเสียดายเวลDmอยากจะบอกกับเธอว่Gาเราจบกันแค่นี้C

นี่ความรัAmกของฉันครั้งนี้Dmก็รู้ตัวดี.. G | G       ว่าไม่มีค่า      | C | G | C |คอร์ดเพลง เธอไม่รัก อานัส ต้นกล้าคนเพลง

เนื้อเพลง เธอไม่รัก อานัส ต้นกล้าคนเพลงมีความรักกับเขาสักครั้ง ทำไมมันยากเย็นเหลือเกิน ต้องปล่อยให้ฉันนั้นต้องเดิน คนเดียวโดดเดี่ยวเดียวดาย เมื่อมีเธอเข้ามาอยู่เคียงข้างกาย ฉันคิดว่าคงจะดี แล้วที่สุดความรักของฉันครั้งนี้ ต้องจบลงด้วยความเศร้าใจ เธอไม่รักฉันแล้ว เธอไปมีใครที่เธอต้องการ เธอไม่เห็นถึงความสัมพันธ์ ที่ให้กัน เมื่อครั้งที่รักกัน คนที่เรารัก เขาไม่รักเรา แล้วเราจะไปสนใจเขาทำไม เก็บความรู้สึกดีๆเอาไว้ เก็บไว้ใช้กับเขาดีกว่า นี่ความรักของฉันครั้งนี้ ก็รู้ตัวดีว่าไม่มีค่า ยิ่งคบกัน ยิ่งเสียดายเวลา อยากจะบอกกับเธอว่าเราจบกันแค่นี้ นี่ความรักของฉันครั้งนี้ ก็รู้ตัวดี ว่าไม่มีค่า