สัญญาหน้าฝน

 เขียว คาราบาว  คาราบาว  เพื่อชีวิต  ฤดูฝน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง สัญญาหน้าฝน เขียว คาราบาว

A# | F |A# | F |
A# Gm | D# A# |Cm Dm D# F | A# |

ฟ้A#าในเดือนฝนฉํ่า คงนึกขําGmต่อคํD#าสัญญA#Gmนหล่นเทร่วงมD#า สายลมพัดพDmายิ่งรนร้อนCm FใจไหA#นว่าไปแล้วกลัGmบหน้าฝน ใคD#รเป็นคนสัญญA#าเอาไว้ทิ้Gmงให้รอทุกข์ทนD#เท่าไหร่ คFนอย่างเงี๊ยะก็มีA#

ฝนA#เจ้าจงไหลกลับ ไปรอรับGmคนผิดD#สัญญA#Gmนคอยสมนํ้าหน้D#า อย่าเพิ่งตกมDmา ข้าแสลงCm FใจเดืA#อนเป็นปีล่วงผ่Gmานไปแล้ว แก้D#วตาเจ้าแหกตA#าใช่ไหมรู้Gmอย่างงี้ไม่คิD#ดรักใคร กัFดจิ้งหรีดมันกว่A#

มองA#เห็นควายตัวผู้ตัวเมีFคลอFเคลียแล้วให้คิดอิจฉA#เป็A#นควายมันไม่มีปัญญFา  ปัญD#หาเลFยไม่มีA#

ได้แต่หวังD# ๆ ๆ ว่าสักA#วันหนึ่งถึงได้คอยD# ๆ ๆ เธออยู่A#อย่างนี้แล้วมาหลอD#ก ๆ ๆ ให้ฉันA#ตายใจลืFอไปทั้งตําบA#

ถ้าฉันมีD#เงินทอง..มากมาA#ยหลายหมื่นคงไม่ยืนD#รอเธอจนฝนA#หมดฟ้าฉันจะจ้างD#เครื่องบินหว่านฝนA#ลงมาต่FอสัญญาฝนเทียA#

A# | F |F | A# |
A# | F D# F | A# |

* |

รักA#จนใจปี้ป่น เกิดเป็นคGmนทําตัD#วไม่เจียA#ขวัGmญไม่ควรคู่เรียD#ไม่เหมือนนิยาDmยจากคลองแสนแCm FสบวันA#ที่เธอได้จากGmไปไกล ใคD#รจะรู้ไปแล้วA#โกยแนบรัGmกมันมีมากมายD#หลายแบบ เจ็Fบ ทั้งแสบ ทั้งคัA#

ถึงA#เธอไปไม่กลับ ยังคอยนัGmบวันเดืD#อนข้างฝA#GmฏิทินดารD#า..ยังส่งยิ้มมDmาถากถางหัCm FวใจโดนA#เขาคาบไปหมํ่Gmาเสียแล้ว เอ็D#งไม่ต้องทําสA#งกะสัยหลGmงเมืองกรุง ทั้งยาD#ว ทั้งใหญ่ จ้าFงก็หาไม่เจA#

หลGmงเมืองกรุง ทั้งยาD#ว ทั้งใหญ่ จ้าFงก็หาไม่เจA#อ..



ฟังเพลง - สัญญาหน้าฝน เขียว คาราบาว - YouTube

เนื้อเพลง สัญญาหน้าฝน เขียว คาราบาวฟ้าในเดือนฝนฉํ่า คงนึกขําต่อคําสัญญา ฝนหล่นเทร่วงมา สายลมพัดพายิ่งรนร้อนใจ ไหนว่าไปแล้วกลับหน้าฝน ใครเป็นคนสัญญาเอาไว้ ทิ้งให้รอทุกข์ทนเท่าไหร่ คนอย่างเงี๊ยะก็มี ฝนเจ้าจงไหลกลับ ไปรอรับคนผิดสัญญา ฝนคอยสมนํ้าหน้า อย่าเพิ่งตกมา ข้าแสลงใจ เดือนเป็นปีล่วงผ่านไปแล้ว แก้วตาเจ้าแหกตาใช่ไหม รู้อย่างงี้ไม่คิดรักใคร กัดจิ้งหรีดมันกว่า มองเห็นควายตัวผู้ตัวเมีย คลอเคลียแล้วให้คิดอิจฉา เป็นควายมันไม่มีปัญญา ปัญหาเลยไม่มี ได้แต่หวังๆๆว่าสักวันหนึ่ง ถึงได้คอยๆๆเธออยู่อย่างนี้ แล้วมาหลอกๆๆให้ฉันตายใจ ลือไปทั้งตําบล ถ้าฉันมีเงินทองมากมายหลายหมื่น คงไม่ยืนรอเธอจนฝนหมดฟ้า ฉันจะจ้างเครื่องบินหว่านฝนลงมา ต่อสัญญาฝนเทียม รักจนใจปี้ป่น เกิดเป็นคนทําตัวไม่เจียม ขวัญไม่ควรคู่เรียม ไม่เหมือนนิยายจากคลองแสนแสบ วันที่เธอได้จากไปไกล ใครจะรู้ไปแล้วโกยแนบ รักมันมีมากมายหลายแบบ เจ็บ ทั้งแสบ ทั้งคัน ถึงเธอไปไม่กลับ ยังคอยนับวันเดือนข้างฝา ปฏิทินดารายังส่งยิ้มมาถากถางหัวใจ โดนเขาคาบไปหมํ่าเสียแล้ว เอ็งไม่ต้องทําสงกะสัย หลงเมืองกรุง ทั้งยาว ทั้งใหญ่ จ้างก็หาไม่เจอ หลงเมืองกรุง ทั้งยาว ทั้งใหญ่ จ้างก็หาไม่เจอ