รังเกียจไปแล้ว

 วิด ไฮเปอร์  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง รังเกียจไปแล้ว วิด ไฮเปอร์ อาร์สยาม
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชวัลวิทย์ ยิ่งยศเสนีเรียบเรียง: สิทธิพร สิงห์ไทยสงค์สังกัดค่าย: RSiam, อาร์สยาม

G A | F#m Bm A |G | A |

บาดลึBmกแค่ไหน ฉันให้Aดูแผลที่เธGอกรีดอยู่ตรงนี้DหยุดคิBmดเลอะเทอะนะคนAดี อารมGณ์ไม่มี ไม่เอA

ไหนเธอบอBmก..ว่าเธอเบื่F#mอ..แต่กลับมาดGมไอ้แกงถ้วยเก่Dแล้วเธอบอBmก..แฟนของเธF#mอหรือเปล่าหรือเขGายังเมAาไม่ตื่Dน..

 Em  โทษทีเถอะหัวAใจ ยังช้ำในDและยังA/C#ไม่ฟื้นBm..เธอทิ้Gงฉันไป..ซบเขF#mาหลายคืนแล้Gวมาบอกมึน ๆEm ว่าเธอเสียใจA

อย่ามาถูกDตัวฉัน อย่ามาแตAะตัวฉันเพราะมัBmนรังเกียจไปแล้F#mเนื้อตัGวของเธอ ริ้วรอF#mยทุกแนวเขาจูEmบไปแล้วเท่าไหAร่

บอกว่าเธอDรักฉัน แต่มาทำAแบบนี้สมคBmวรรังเกียจดีไหF#mอย่าเหลืGอมาคืน..ให้มันF#mช้ำใจต่อGให้มันกระหาAย ก็กลืนไม่ล(D)

A |

ฝั่งโน้Bmน บ้านนั้น เขาทิ้งAมาหรือว่าเธGอตบตากันหนDแค่เห็Bmนรูปเขาขึ้นหน้าAจอ ก็รู้Gว่าเธอขี้โกA

ให้มันจBmบ..ซะดีกว่F#mา.. ไปอ่านตำรGาฝึกใจให้ปลDให้เธอกลัBmบ..ไปนะพูดF#mตรง ๆ ไปหGาที่ลAงที่อื่Dน..

* | ** | *** |

G A | F#m Bm A |G F#m | G Em | A |

** | *** |

สิ่Gงที่เธอทำไว้A อภัยไม่ลDง..ฟังเพลง - รังเกียจไปแล้ว วิด ไฮเปอร์ อาร์สยาม - YouTube

เนื้อเพลง รังเกียจไปแล้ว วิด ไฮเปอร์ อาร์สยาม บาดลึกแค่ไหน ฉันให้ดู แผลที่เธอกรีดอยู่ตรงนี้ หยุดคิดเลอะเทอะนะคนดี อารมณ์ไม่มี ไม่เอา ไหนเธอบอก ว่าเธอเบื่อ แต่กลับมาดมไอ้แกงถ้วยเก่า แล้วเธอบอก แฟนของเธอหรือเปล่า หรือเขายังเมาไม่ตื่น โทษทีเถอะหัวใจ ยังช้ำในและยังไม่ฟื้น เธอทิ้งฉันไป ซบเขาหลายคืน แล้วมาบอกมึนๆว่าเธอเสียใจ อย่ามาถูกตัวฉัน อย่ามาแตะตัวฉัน เพราะมันรังเกียจไปแล้ว เนื้อตัวของเธอ ริ้วรอยทุกแนว เขาจูบไปแล้วเท่าไหร่ บอกว่าเธอรักฉัน แต่มาทำแบบนี้ สมควรรังเกียจดีไหม อย่าเหลือมาคืน ให้มันช้ำใจ ต่อให้มันกระหาย ก็กลืนไม่ลง ฝั่งโน้น บ้านนั้น เขาทิ้งมา หรือว่าเธอตบตากันหนอ แค่เห็นรูปเขาขึ้นหน้าจอ ก็รู้ว่าเธอขี้โกง ให้มันจบ ซะดีกว่า ไปอ่านตำราฝึกใจให้ปลง ให้เธอกลับ ไปนะพูดตรงๆไปหาที่ลงที่อื่น สิ่งที่เธอทำไว้ อภัยไม่ลง