ยิงผม(ตรงหัวใจ)

 ตะมู่ยคริ ต๊ะอิ๊อึอัส สมปองงานวัด โอมงกะลงปง ฮีทสึ่มดิ๊ว สตริง อินเลิฟ เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ยิงผม(ตรงหัวใจ) ฮีทสึ่มดิ๊วXโอมงกะลงปงXต๊ะอิ๊อึอัสXตะมู่ยคริXสมปองงานวัด
เนื้อร้อง/ทำนอง: ฮีทสึ่มดิ๊วเรียบเรียง/ดนตรี: ต๊ะอิ๊อึอัสโปรดิวเซอร์: ต๊ะอิ๊อึอัส, ฮีทสึ่มดิ๊วสังกัดค่าย: SMAX PARTY

ยิงGผมเลยได้ไหDม ยิงเข้ามาตรEmงหัวใจผมDทีน่าCรักขนาดนี้D คุณมีแฟนGไหม (ผมไม่มีนะ)เพียCงได้พบสบตDา ก็ตกหลุBmมรักคุณทั้งหัวEmใจถ้าเป็นแบบนี้Amต่อไปผมคงทนไม่ไหDว..ยิงตรงหัวใจของผมที

G | Bm |C | D |

ยิ้Cมแต่ละทีDของคุGใครCมองก็คงDทนไม่ไหGว (ก็คุณมันน่ารักไง)แค่Cคุณยิ้มมDา ใจของผBmมก็ละลาEmทนไม่ไหCวขอมอบหัวใจDนี้ให้คุG

เขาบอCก ไม่เลือกงาDน ไม่ยากGจนแต่เลือกคCนก็คงเป็Dนคุณคนนี้Gหนึ่งเดียวในใจAmของผมที่มีD ขอมอบให้คุG G7ณ..

ได้โปรดยิงผCม ยิงมาตรงหัวใDมันทนไม่ไหBmวเมื่อเห็นรอยยิ้มEmของคุณรู้ตัวอีกทีAmด็ตกหลุม..C  รักคุณเข้าแล้D(บ้าเอ้ย ทำไมน่ารักอย่างงี้)

อยากให้คุAmณ..ยิงเข้ามBmา..ตรงCหัวใจผมได้ไหDม..

เมียงฮะอCอจะนาบนDะ บองสรัBmนเมียงเEmต๊เมียงจอAmงตะปินาบองจDอง โตซิบGายกะนองปะเตี๋G7

คนอีหยัCงคือเป็นตาฮักแท้หนDBmค่ได้พบพ้Emอ..เทื่Amอแรก..C  อ้ายกะตกหลุมฮักDนาง

C | D |Bm | Em E |C | D | G | G7 |

อยากให้คุAmณ..ยิงเข้ามBmา..ตรงCหัวใจผมได้ไหDม..

รอยยิ้มคุณCนั้นทำให้ใจขDองผมแทบBmละลึยEmเมื่อได้มอAmงแค่เพียงสบตDาก็รักเลGยิงหน่อยได้ไหCม ยิงเลยครับ ยิงเลDหัวใจดวงนี้Bmผมพร้อมยอมพEmลีให้คุEแค่คุณคนเAm | Cดียว..       นะรู้ไหDม..

อำโดรซ้ำดรCา คำดรวยดัมเดDสกามาป้BmาคาตรEmาโกมันตะมานAmาคำมาตำโตรDยตรำตรื้GกะมาเสียวสัมดรCา คะมาคะนาวตรัDม ตราย้Bmาค้อแEmม้คะมาเวีAmยวกันมาซ้ำโดรDยโก้กGา (กะกาก๊ะกากา)

แค่เพียCงผมได้เห็นรอยยิ้DมและสบตามันทำBmให้ใจของผมEmแทบหล่นหายยิงAmสิ ยิงเลDย ยิงมาตรงหัวใจGผมได้ได้ไหG7

ช่วยสาดกระสุCนความรักคุณเข้ามDให้มันโดนหัวใBmจของผมหน่อยได้ไEm Eหมทนไม่ไAm | Cหว..ให้คุณเป็นนัมเบ้อวันของGใจ (ขึ้นคร่อมไปเลยคร้าบ)

และตอนสุดท้าCยไม่ว่าเรื่องนี้DมันจะจบลBmงยังไEmแค่อยากให้คุAmณรู้ไว้ว่าผDมรักคุGณหมดใจG7และไม่สCนว่าคุDณ..จะรักผBmมหรือไEmม่ก็ผมมอAmบหัวใจ.C. ดวงนี้Dให้คุณ..ยิงผมเลGคอร์ดเพลง ยิงผม(ตรงหัวใจ) ฮีทสึ่มดิ๊วXโอมงกะลงปงXต๊ะอิ๊อึอัสXตะมู่ยคริXสมปองงานวัด

เนื้อเพลง ยิงผมตรงหัวใจ ฮีทสึ่มดิ๊วXโอมงกะลงปงXต๊ะอิ๊อึอัสXตะมู่ยคริXสมปองงานวัด ยิงผมเลยได้ไหม ยิงเข้ามาตรงหัวใจผมที น่ารักขนาดนี้ คุณมีแฟนไหม (ผมไม่มีนะ) เพียงได้พบสบตา ก็ตกหลุมรักคุณทั้งหัวใจ ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปผมคงทนไม่ไหว ยิงตรงหัวใจของผมที ยิ้มแต่ละทีของคุณ ใครมองก็คงทนไม่ไหว (ก็คุณมันน่ารักไง) แค่คุณยิ้มมา ใจของผมก็ละลาย ทนไม่ไหวขอมอบหัวใจนี้ให้คุณ เขาบอก ไม่เลือกงาน ไม่ยากจน แต่เลือกคนก็คงเป็นคุณคนนี้ หนึ่งเดียวในใจของผมที่มี ขอมอบให้คุณ ได้โปรดยิงผม ยิงมาตรงหัวใจ มันทนไม่ไหวเมื่อเห็นรอยยิ้มของคุณ รู้ตัวอีกทีด็ตกหลุม รักคุณเข้าแล้ว (บ้าเอ้ย ทำไมน่ารักอย่างงี้) อยากให้คุณ ยิงเข้ามา ตรงหัวใจผมได้ไหม เมียงฮะออจะนาบนะ บองสรันเมียงเต๊ เมียงจองตะปินาบองจอง โตซิบายกะนองปะเตี๋ย คนอีหยังคือเป็นตาฮักแท้หนอ แค่ได้พบพ้อ เทื่อแรก อ้ายกะตกหลุมฮักนาง อยากให้คุณ ยิงเข้ามา ตรงหัวใจผมได้ไหม รอยยิ้มคุณนั้นทำให้ใจของผมแทบละลึย เมื่อได้มองแค่เพียงสบตาก็รักเลย ยิงหน่อยได้ไหม ยิงเลยครับ ยิงเลย หัวใจดวงนี้ผมพร้อมยอมพลีให้คุณ แค่คุณคนเดียว นะรู้ไหม อำโดรซ้ำดรา คำดรวยดัมเดร สกามาป้าคาตราโกมัน ตะมานาคำมาตำโตรยตรำตรื้ด กะมาเสียวสัมดรา คะมาคะนาวตรัม ตราย้าค้อแม้ คะมาเวียวกันมาซ้ำโดรยโก้กา (กะกาก๊ะกากา) แค่เพียงผมได้เห็นรอยยิ้มและสบตา มันทำให้ใจของผมแทบหล่นหาย ยิงสิ ยิงเลย ยิงมาตรงหัวใจผมได้ได้ไหม ช่วยสาดกระสุนความรักคุณเข้ามา ให้มันโดนหัวใจของผมหน่อยได้ไหม ทนไม่ไหว ให้คุณเป็นนัมเบ้อวันของใจ (ขึ้นคร่อมไปเลยคร้าบ) และตอนสุดท้ายไม่ว่าเรื่องนี้มันจะจบลงยังไง แค่อยากให้คุณรู้ไว้ว่าผมรักคุณหมดใจ และไม่สนว่าคุณ จะรักผมหรือไม่ ก็ผมมอบหัวใจ ดวงนี้ให้คุณ ยิงผมเลย