ผู้บ่าวมือสอง (ຜູ້ບ່າວມືສອງ)

 Gx2 P.A.P BEATBAND SOPHANA T'JAME UNO แร็พ ลาว เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ผู้บ่าวมือสอง (ຜູ້ບ່າວມືສອງ) SOPHANA x P.A.P BEATBAND x T'JAME UNO x GX2
เนื้อร้อง/ทำนอง: TEMPLE-BOY, P.A.P BEATBAND, SOPHANAดนตรี/โปรดิวเซอร์: Airnoy Banna, ຕີ່ງນ່ອຍໆ

F | C |Dm | A# |
F | C |Dm | A# |

อ้ายเป็นผู้บ่าวมือสอFงแล้วน้องสิสนใจอ้ายบ่Cบ่มีดอกเงินทอDmง หน้าตากะบ่ได้หล่A#ถ้าน้องนั้นจริงใจF สิบอกอีแม่ไปสู่ขCอย่าเฮ็ดให้อ้ายเสียใDmจเหมือนคนอื่นที่ผ่านมA#าก็พอ

สัญญFาว่าจะฮักเจ้าสุดหัวใจCเรื่องที่ผ่านมDmาก็ให้มันผ่านไปแล้วไปA#อ้ายนี้หวังดีF ฮักจริงหวังแต่Cก็ย้อนอยากได้น้องนาDmงคนงามมาอยู่ข้าง ๆA# คอยดูแล

ตักน้ำFกะช่วยเพิ่น นึ่งข้าวCกะช่วยเพิ่นเฮ็ดกิDmนกะช่วยเพิ่น บ่ต้อA#งขี้ค้านเฮ็ดเป็Fนทุกอย่าง ถูเฮืCอน ถูซานเฮ็ดเวีDmยก เฮ็ดงาน กลางเว็A#น กลางคืน

เขินอาFย เขินอาCย เขินDmอาย.. A#สายFตา..เจ้างาCมกว่าสิ่งDmใด..  A#

* | ** |

อ้ายเป็นผู้บ่าFวมือสองแต่กายและใจCเป็นของน้องเรื่องราวของเรDmาในวันวานแม้เวลาจะผ่าA#นมาเนิดนาน

อยากพ้อหน้าน้อFงแต่เซ้าจนแลงกินเป็นCแล้วบ่ข้าวแกงวันไหนไม่เจDmอมันจะลงแดงอยู่ไสA#เดี๋ยวอ้ายไปแจม

ถึงกายมันจะผ่าFนมาซักกี่คนแต่หัวใจเป็นของเจ้Cานะแม่หน้ามลแม้เหนื่อยปานใด๋Dm อ้ายสิยอมทนทำงานหาเงินA#เก็บไว้ยามจน

มีแค่คนเดียFวและจะเป็นคนพิเศษคนธรรมดCา ไม่มีเวทมนต์หรือฤทธิ์เดชเธอไม่ต้องกลัDmว จะไม่ทำให้เธอเจ็บแต่สัญญาต่อจากนี้A#เธอต้องร้องว่า oh yay

เพราะเจ้าหน้าฮัFกกว่าไผ ไผ ๆC กะอยากแนมเจ้าผู้แก้Dmมเปิ่นเวิ่น หน้าขาA#วและปากแดงเจ้านั้นงาFมโสภา บ่มีไผCมาเบียดแซงอ้ายนิฮักDmเจ้าอีหลี บ่มีวันA#สิเปลี่ยนแปลง

ถ้าเจ้านั่นเป็Fนนางฟ้า อ้ายจะเป็นCเทวดาถ้าเจ้าอยู่Dmเทิงสวรรค์ อ้ายจะแนมA#อยู่โลกาเนื้อคู่คือเจ้Fาคนเดียว ในบุพเพCสันนิวาอ้ายเผื่อใจDmไว้เสมอ หวังว่าเจ้A#าจะลงมา

เอF C | Dmอ..               เอิงเอA#ย..เอF C | Dmอ..               เอิงเอA#ย..เขินอาFย เขินอาCย เขินDmอาย.. A#สายFตา..เจ้างาCมกว่าสิ่งDmใด..  A#

* | ** | *** |คอร์ดเพลง ผู้บ่าวมือสอง (ຜູ້ບ່າວມືສອງ) SOPHANA x P.A.P BEATBAND x T'JAME UNO x GX2

เนื้อเพลง ผู้บ่าวมือสอง (ຜູ້ບ່າວມືສອງ) SOPHANA x P.A.P BEATBAND x T'JAME UNO x GX2 อ้ายเป็นผู้บ่าวมือสองแล้วน้องสิสนใจอ้ายบ่ บ่มีดอกเงินทอง หน้าตากะบ่ได้หล่อ ถ้าน้องนั้นจริงใจ สิบอกอีแม่ไปสู่ขอ อย่าเฮ็ดให้อ้ายเสียใจเหมือนคนอื่น ที่ผ่านมาก็พอ สัญญาว่าจะฮักเจ้าสุดหัวใจ เรื่องที่ผ่านมาก็ให้มันผ่านไปแล้วไป อ้ายนี้หวังดี ฮักจริงหวังแต่ง ก็ย้อนอยากได้น้องนางคนงาม มาอยู่ข้างๆคอยดูแล ตักน้ำกะช่วยเพิ่น นึ่งข้าวกะช่วยเพิ่น เฮ็ดกินกะช่วยเพิ่น บ่ต้องขี้ค้าน เฮ็ดเป็นทุกอย่าง ถูเฮือน ถูซาน เฮ็ดเวียก เฮ็ดงาน กลางเว็น กลางคืน เขินอาย เขินอาย เขินอาย สายตา เจ้างามกว่าสิ่งใด อ้ายเป็นผู้บ่าวมือสอง แต่กายและใจเป็นของน้อง เรื่องราวของเราในวันวาน แม้เวลาจะผ่านมาเนิดนาน อยากพ้อหน้าน้องแต่เซ้าจนแลง กินเป็นแล้วบ่ข้าวแกง วันไหนไม่เจอมันจะลงแดง อยู่ไสเดี๋ยวอ้ายไปแจม ถึงกายมันจะผ่านมาซักกี่คน แต่หัวใจเป็นของเจ้านะแม่หน้ามล แม้เหนื่อยปานใด๋ อ้ายสิยอมทน ทำงานหาเงินเก็บไว้ยามจน มีแค่คนเดียวและจะเป็นคนพิเศษ คนธรรมดา ไม่มีเวทมนต์หรือฤทธิ์เดช เธอไม่ต้องกลัว จะไม่ทำให้เธอเจ็บ แต่สัญญาต่อจากนี้เธอต้องร้องว่า oh yay เพราะเจ้าหน้าฮักกว่าไผ ไผๆกะอยากแนม เจ้าผู้แก้มเปิ่นเวิ่น หน้าขาวและปากแดง เจ้านั้นงามโสภา บ่มีไผมาเบียดแซง อ้ายนิฮักเจ้าอีหลี บ่มีวันสิเปลี่ยนแปลง ถ้าเจ้านั่นเป็นนางฟ้า อ้ายจะเป็นเทวดา ถ้าเจ้าอยู่เทิงสวรรค์ อ้ายจะแนมอยู่โลกา เนื้อคู่คือเจ้าคนเดียว ในบุพเพสันนิวา อ้ายเผื่อใจไว้เสมอ หวังว่าเจ้าจะลงมา เออ เอิงเอย เออ เอิงเอย เขินอาย เขินอาย เขินอาย สายตา เจ้างามกว่าสิ่งใด