ดีไหมเอ่ย

 Loso สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ดีไหมเอ่ย เสก โลโซ Sek Loso
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)เรียบเรียง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

Bm | Bm |Bm | Bm |

Bm F#m | G A |
Bm F#m | G A |
Bm F#m | G A |
Bm F#m | G A |

 Bm  ฉันรู้จักคนF#m ๆ นั้Gน..มาตั้งนาAนก่อนหน้านี้Bm   เขาเป็นคF#mนมั่งมีG จะเอาอะไรAก็ย่อมไBmด้   เขามั่งมีF#mเงินทอGง มีลูกน้อAงมากมาBm   ดาวเดืF#mอนก็ยังไG Aด้..      เขามีเงิBm

Bm F#m | G A |
Bm F#m | G A |

 Bm  ยังมีอีกคF#mนหนึ่งนGะ จะเล่าให้ฟัAงมาทางนี้Bm   เขาก็เป็F#mนคนดีG แต่เสียอย่างเดีAยวไม่มีเงิBm   ถูกมองว่าเป็F#mนอย่างโน้G   อย่างนั้น อย่างนี้A เป็นส่วนเกิBm   ถูกสังคF#mมหมางเมิG Aน..      เพราะอะBm F#mไร G  หรือเขAาไม่มีBm F#m | G Aเงิน..

 Bm  ฉันไม่มีF#mอะไรG ฉันมีAแค่กีต้าBmร์   ฉันมันเF#mป็นคนบ้Gา ฉันมันชอAบร้องเพBmลง   ให้ทำงานF#mน่ะพอไหGว แต่เอาใจAไม่ค่อยเก่Bm   แต่ฉันไม่เคF#mยข่มเหGง..ใครAให้ช้ำใBm F#m G  ไม่เคAย ไม่เBm F#m | G Aคย..

Bm F#m | G A |
Bm F#m | G A |
Bm F#m | G A |
Bm F#m | G A |
Bm F#m | G A |
Bm F#m | G A |

* |

Bm F#m | G A |
Bm F#m | G A |

 Bm  สังคมไทF#mยก็อย่างนี้G เมื่อไรจะดีAสักทีนBm   ชีวิตคนF#mเกิดมGา มันเลือกเกิAดได้ที่ไหBm   ใคร ๆ ก็อยาF#mกจะมีเงิGน ใคร ๆ ก็อยาAกจะสบBmาย   สุขใF#mจ สุขกG Aาย..    ใครไม่เอา

Bm F#m | G A |
Bm F#m | G A |

 Bm  ขอร้องทีF#mเถิดหนGา หยุดด่าหยุดว่AากันซักทีBm   บ้านเมืF#mองจะป่นปี้G ถ้ามัวแต่แย่AงชิงกัBm   ทั้งคุF#mณ ทั้งผGม ก็คนไทAยกันทั้งนั้Bm   เรามารัF#mก รักกัGน แล้วมันจะดีAไหมเBm F#mอ่ย.. G     มันจะดีAไหมเอ่Bm F#mย.. G     ดีAไหมเBm F#mอ่ย.. G     แล้วมันจะดีAไหมเBm F#m | G Aอ่ย..

Bm | Bm | Bm | Bm |
Bm | Bm | Bm | Bm |
Bm | Bm | Bm | Bm |คอร์ดเพลง ดีไหมเอ่ย เสก โลโซ Sek Loso

เนื้อเพลง ดีไหมเอ่ย เสก โลโซ Sek Loso ฉันรู้จักคนๆนั้น มาตั้งนานก่อนหน้านี้ เขาเป็นคนมั่งมี จะเอาอะไรก็ย่อมได้ เขามั่งมีเงินทอง มีลูกน้องมากมาย ดาวเดือนก็ยังได้ เขามีเงิน ยังมีอีกคนหนึ่งนะ จะเล่าให้ฟังมาทางนี้ เขาก็เป็นคนดี แต่เสียอย่างเดียวไม่มีเงิน ถูกมองว่าเป็นอย่างโน้น อย่างนั้น อย่างนี้ เป็นส่วนเกิน ถูกสังคมหมางเมิน เพราะอะไร หรือเขาไม่มีเงิน ฉันไม่มีอะไร ฉันมีแค่กีต้าร์ ฉันมันเป็นคนบ้า ฉันมันชอบร้องเพลง ให้ทำงานน่ะพอไหว แต่เอาใจไม่ค่อยเก่ง แต่ฉันไม่เคยข่มเหง ใครให้ช้ำใจ ไม่เคย ไม่เคย สังคมไทยก็อย่างนี้ เมื่อไรจะดีสักทีนะ ชีวิตคนเกิดมา มันเลือกเกิดได้ที่ไหน ใครๆก็อยากจะมีเงิน ใครๆก็อยากจะสบาย สุขใจ สุขกาย ใครไม่เอา ขอร้องทีเถิดหนา หยุดด่าหยุดว่ากันซักที บ้านเมืองจะป่นปี้ ถ้ามัวแต่แย่งชิงกัน ทั้งคุณ ทั้งผม ก็คนไทยกันทั้งนั้น เรามารัก รักกัน แล้วมันจะดีไหมเอ่ย มันจะดีไหมเอ่ย ดีไหมเอ่ย แล้วมันจะดีไหมเอ่ย