คนบ้า

 Loso สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คนบ้า เสก โลโซ Sek Loso
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)เรียบเรียง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

ก็เก็บมาคิดEไปเองฝ่ายเดียวเธอไม่เหลียBว ไม่มาสนใจไม่เคยถาAมข้อความข้างใน แต่ใยใจถึEงคะนึงหา

ไม่กล้าบอกรัEกเธอสักทีเพราะรู้ตัวดีBว่าต้อยต่ำกว่ากลัวเธอมอAงว่าไร้ค่า ไม่คู่ควBรครอบครอง

เลยได้แต่มองAเธอเดินผ่านไปเมื่อตอนสาG#mยเธอเดินผ่านมC#mแค่สบF#mตา.. A    ไม่กล้าเปิดเผB

เพราะฉันไม่เคEยสักที คำนี้G#mไม่เคยบอกใครอยากให้เธอDได้ยิน จากผู้คนรอบกายว่าใจฉัF#mน..ชอบเธBคิดถึงแค่เพีEยงหน้าเธG#mอ พร่ำเพ้G#อไม่กินไม่นอC#mกอดหมF#mอน ร้อนรBน.. เหมือนคนบ้E | (B)

ถ้าหากเธอรู้EกลัวเธอจากไปหรือในหัวใจBมีใครจับจองหรือมีคนAอื่นสำรองก็อาจหม่นหมอEงหมดความหมาย

เธออาจไม่พูEดด้วยอีกเลยก็เพราะคงเคBย เคยบ่อยไปเพียงฉันคนหนึ่Aงที่มอบใจแต่ไม่คู่ควBรครองครอง

คงได้แต่มองAเธอเดินผ่านไปเมื่อตอนสาG#mยเธอเดินผ่านมC#mแค่สบF#mตา..  A   ไม่กล้าเปิดเผB

* | * |

เหมือนคนบ้Eคอร์ดเพลง คนบ้า เสก โลโซ Sek Loso

เนื้อเพลง คนบ้า เสก โลโซ Sek Loso ก็เก็บมาคิดไปเองฝ่ายเดียว เธอไม่เหลียว ไม่มาสนใจ ไม่เคยถามข้อความข้างใน แต่ใยใจถึงคะนึงหา ไม่กล้าบอกรักเธอสักที เพราะรู้ตัวดีว่าต้อยต่ำกว่า กลัวเธอมองว่าไร้ค่า ไม่คู่ควรครอบครอง เลยได้แต่มองเธอเดินผ่านไป เมื่อตอนสายเธอเดินผ่านมา แค่สบตา ไม่กล้าเปิดเผย เพราะฉันไม่เคยสักที คำนี้ไม่เคยบอกใคร อยากให้เธอได้ยิน จากผู้คนรอบกาย ว่าใจฉัน ชอบเธอ คิดถึงแค่เพียงหน้าเธอ พร่ำเพ้อไม่กินไม่นอน กอดหมอน ร้อนรน เหมือนคนบ้า ถ้าหากเธอรู้กลัวเธอจากไป หรือในหัวใจมีใครจับจอง หรือมีคนอื่นสำรอง ก็อาจหม่นหมองหมดความหมาย เธออาจไม่พูดด้วยอีกเลย ก็เพราะคงเคย เคยบ่อยไป เพียงฉันคนหนึ่งที่มอบใจ แต่ไม่คู่ควรครองครอง คงได้แต่มองเธอเดินผ่านไป เมื่อตอนสายเธอเดินผ่านมา แค่สบตา ไม่กล้าเปิดเผย เหมือนคนบ้า