จักรยานสีแดง

 Loso สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง จักรยานสีแดง เสก โลโซ Sek Loso
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)เรียบเรียง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

F#m C#m | F#m C#m |
F#m Cm |F#m C#m |

F#m C#m | F#m C#m |
F#m C#m | F#m C#m |

 A  เส้นทาC#mงที่เรDาจะมุ่งEไป A  เรื่องราC#mวมากมาDยในชีEวิต A  หนทาC#mงที่เดิDน ฉันลิขิEตเอDง.. เอEง..

 A  คือควC#mามสดใสDของวัยEรุ่น A  วุ่นวาC#mยก็มีDในบางEครั้ง A  ฉันกำC#mหนดเอDง ในเส้นEทางเดิDน..ของใE

เหมือนจักรยาF#mน ขี่เอC#mง ไม่มีF#m..ใครมC#mาลากไF#mทางเดิC#mน ของใคF#mร ของมัEและฉันกับเธF#mอ จะไปC#mด้วยกัF#mน ขี่ไปC#mพร้อมกัF#mจักรยาC#mนสีแดE

 A  ฝันที่C#mอยู่ไกDล ในใจมีE A  แม้นานC#mกี่ปีจDะไปถึง E A  ยากเย็C#mนแค่ไหDนไม่คำนึE A  จะไปC#mเจอวันที่DสวยงามE    D      E

* |

F#m C#m | F#m C#m |
F#m C#m | F#m C#m |
F#m C#m | F#m C#m |
F#m C#m | F#m C#m | E |

** | * | * |

เหมือนฉันกับเธอ..

F#m C#m | F#m C#m |F#m C#m | E |

เหมือนจักรยาน..

F#m C#m | F#m C#m |F#m C#m | E |

* |

F#m C#m | F#m C#m |
F#m C#m | F#m C#m | E | F#m |คอร์ดเพลง จักรยานสีแดง เสก โลโซ Sek Loso

เนื้อเพลง จักรยานสีแดง เสก โลโซ Sek Loso เส้นทางที่เราจะมุ่งไป เรื่องราวมากมายในชีวิต หนทางที่เดิน ฉันลิขิตเอง เอง คือความสดใสของวัยรุ่น วุ่นวายก็มีในบางครั้ง ฉันกำหนดเอง ในเส้นทางเดิน ของใจ เหมือนจักรยาน ขี่เอง ไม่มี ใครมาลากไป ทางเดิน ของใคร ของมัน และฉันกับเธอ จะไปด้วยกัน ขี่ไปพร้อมกัน จักรยานสีแดง ฝันที่อยู่ไกล ในใจมี แม้นานกี่ปีจะไปถึง ยากเย็นแค่ไหนไม่คำนึง จะไปเจอวันที่สวยงาม เหมือนฉันกับเธอ เหมือนจักรยาน