เส้นทางชีวิต

 Loso สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เส้นทางชีวิต เสก โลโซ Sek Loso
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)เรียบเรียง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

Dsus2 Dsus2/C |
Dsus2/B Dsus2/Bb Dsus2/B |

Dsus2 Dsus2/C |
Dsus2/B Dsus2/Bb Dsus2/B | Dsus2 |

 D  บ้านหนูอยู่ไกAล..ออกไปGทางทิศBmเหนือ D  ขาดคนจุนเจืAอเอาใจใG Aส่ D  พ่อหนูทำงาAน..หนักเกินGคนจะทนไBmหว D  ก็ล้มป่วยไปAตามวัยชรG

หนูจึงต้องมDา..เล่าเรื่องชีAวิตที่พรหมลิขิG Aต..      ขีดแตกต่างกันไD

Dsus2 Dsus2/C |
Dsus2/B Dsus2/Bb Dsus2/B | Dsus2 |

 D  แม่หนูจากไปA..ด้วยวัGยห้าสิบBmสอง D  หนูนั่งร่ำร้องAแทบจะขาดใG Aจ.. D  พี่สาวอยู่กรุAง สุขทุGกข์สักเพียงBmไหน D  พี่อยู่แสนไกAลไม่ส่งข่าวเลG A   หนูคิดถึงพี่D

Dsus2 Dsus2/C |
Dsus2/B Dsus2/Bb Dsus2/B | Dsus2 |

C | D |C | D |
C | D |C D | G |

 G  ใช่เราเท่านั้Dนที่ยังทุกข์ทCน..   อยู่บนDโลกนี้ G  จะเดินหลีกหนีDปัญหาไปไยC..เล่าเอD G  อย่างเช่นหนูน้อDย..ที่รอบางสิ่Cง..ของเธD   พ่อหายCป่วย.. D   พี่กลับมG

อันCคนเราทุกคDน..ต้องมีจุดหมEmายอันCคนเราทุกคDน..ย่อมมีปัญหEmของCมีค่าใด ๆD ถ้าหากว่าเรGาต้องกาD/F#รได้มาEmไม่มีDหรอกหนAา.. จะได้มาอย่างง่ายDดายเพื่อนเอย ไม่มีทาG

G G/F | G/E G/Eb G/D | ( x4 ) | G D | C D |

G G/F | G/E G/Eb G/D |G D | C Em |

G G/F | G/E G/Eb G/D |G D | C | C | G |

G | D | C | D | ( x3 ) | C | D | G | G |

* |

 G  คนเราทุกคนDอยู่ได้ด้วยฝัC G  ถึงเธอกับฉัDนต้องจากกันไกC G  เส้นทางชีวิDตไปกันไม่ได้C   ก็ไม่ต้องไปG ก็ไม่ต้องเดิD | C Dน..   มันด้วยกัG

G G/F | G/E G/Eb G D | ( Fade Out )คอร์ดเพลง เส้นทางชีวิต เสก โลโซ Sek Loso

เนื้อเพลง เส้นทางชีวิต เสก โลโซ Sek Loso บ้านหนูอยู่ไกล ออกไปทางทิศเหนือ ขาดคนจุนเจือเอาใจใส่ พ่อหนูทำงาน หนักเกินคนจะทนไหว ก็ล้มป่วยไปตามวัยชรา หนูจึงต้องมา เล่าเรื่องชีวิต ที่พรหมลิขิต ขีดแตกต่างกันไป แม่หนูจากไป ด้วยวัยห้าสิบสอง หนูนั่งร่ำร้องแทบจะขาดใจ พี่สาวอยู่กรุง สุขทุกข์สักเพียงไหน พี่อยู่แสนไกลไม่ส่งข่าวเลย หนูคิดถึงพี่ ใช่เราเท่านั้นที่ยังทุกข์ทน อยู่บนโลกนี้ จะเดินหลีกหนีปัญหาไปไย เล่าเออ อย่างเช่นหนูน้อย ที่รอบางสิ่ง ของเธอ พ่อหายป่วย พี่กลับมา อันคนเราทุกคน ต้องมีจุดหมาย อันคนเราทุกคน ย่อมมีปัญหา ของมีค่าใดๆถ้าหากว่าเราต้องการได้มา ไม่มีหรอกหนา จะได้มาอย่างง่ายดาย เพื่อนเอย ไม่มีทาง คนเราทุกคนอยู่ได้ด้วยฝัน ถึงเธอกับฉันต้องจากกันไกล เส้นทางชีวิตไปกันไม่ได้ ก็ไม่ต้องไป ก็ไม่ต้องเดิน มันด้วยกัน