9.40

 เสก โลโซ Loso สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง 9.40 เสก โลโซ Sek Loso
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)เรียบเรียง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)

Dm A# | F C |
Dm A# | F C |
Dm A# | F C |
Dm A# | F C |

 Dm  ตื่นตอนเช้A#า เก้าโมFงสี่สิC Dm  หยิบหนังสืA#อพิมพ์ขึ้นมFาอ่าน C Dm  ข่าวพาดหัA#ว นั้นทำFให้ใจCหวั่น Dm  เตือนให้ฉัA#นต้องระวัF C

 Dm  เปิดหน้ากลA#าง เพื่อดูFรายละเCอียด Dm  อยากจะรู้A#..เรื่องราFวเป็นเช่นCไร Dm  อ่านแล้วท้A#อ ยิ่งไม่FสบายใC Dm  ทำไมเราต้A#องรบกัน  F      C

 Dm  เนื้อความใA#น บอกไฟFกำลังลุC Dm  มีคนปลุA#ก..ระดF C Dm  เขาพาคA#น..ปล้นปืFน เอาไปCใช้ Dm  ทำลายไทยA#..ด้วยกัF C

 Dm  เหมือนโดนเหยีA#ยบเข้าไปF..กลางใจCฉัน Dm  มันร้องลั่A#น..ว่าไม่ยอA#ม..

Dm A# | F C |
Dm A# | F C |

 Dm  เปิดไปตรA#งที่หน้Fา..บันCเทิง Dm  เผื่อจะฟีA#ล..ดีFขึ้นมาหน่Cอย Dm  อาจจะเจA#อ เจอเธFอ..ที่เฝ้าCคอย Dm  ใจดวงน้A#อยมันต้องกาF C

 Dm  เพราะข้างใA#น บอกไฟF..กำลังCลุก Dm  เธอมาปลุA#ก..ระFดม  C Dm  แม้มีคA#น..ปล้นเธFอเอาไปCใช้ Dm  ทำลายชายA#ด้วยกัF C

* |

Dm A# | F C |
Dm A# | F C |
Dm A# | F C |
Dm A# | C |

Dm A# | F C |
Dm A# | F C |
Dm A# | F C |
Dm A# | F C |

** | * |

Dm A# | F C | ( x4 )

 Dm  ก่อนเข้านอA#น เที่ยงคืFนสี่สิC Dm  หยิบรูปเธA#อขึ้นมFาดูคอร์ดเพลง 9.40 เสก โลโซ Sek Loso

เนื้อเพลง 9.40 เสก โลโซ Sek Loso ตื่นตอนเช้า เก้าโมงสี่สิบ หยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาอ่าน ข่าวพาดหัว นั้นทำให้ใจหวั่น เตือนให้ฉันต้องระวัง เปิดหน้ากลาง เพื่อดูรายละเอียด อยากจะรู้ เรื่องราวเป็นเช่นไร อ่านแล้วท้อ ยิ่งไม่สบายใจ ทำไมเราต้องรบกัน เนื้อความใน บอกไฟกำลังลุก มีคนปลุก ระดม เขาพาคน ปล้นปืน เอาไปใช้ ทำลายไทย ด้วยกัน เหมือนโดนเหยียบเข้าไป กลางใจฉัน มันร้องลั่น ว่าไม่ยอม เปิดไปตรงที่หน้า บันเทิง เผื่อจะฟีล ดีขึ้นมาหน่อย อาจจะเจอ เจอเธอ ที่เฝ้าคอย ใจดวงน้อยมันต้องการ เพราะข้างใน บอกไฟ กำลังลุก เธอมาปลุก ระดม แม้มีคน ปล้นเธอเอาไปใช้ ทำลายชายด้วยกัน ก่อนเข้านอน เที่ยงคืนสี่สิบ หยิบรูปเธอขึ้นมาดู