ไก่จ๋า

 เสก โลโซ Loso สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไก่จ๋า เสก โลโซ Sek Loso

B D#m/A# | G#m F# |E F# | B F# |

ไก่จ๋Bา ได้ยิD#m/A#นไหมว่าเสียงใG#mครมันเหมือF#นเสียงคนร้องBไห้แต่คล้าF#ยชายเจ้าน้ำG#mตา..   F#เสียงนี้B..คือเสีD#m/A#ยงคนปวดอุรG#mจึงร้อF#งครวญหBา ไก่จ๋าF#หลบหน้าC#mไปไหน..F#

ไก่จ๋Bา ขอเพีD#m/A#ยงหางตาG#mเหลือบมองฉันกลายF#เป็นคนเศร้าหมBองฉันต้อF#งเหมือนคนสิ้G#mนใจ   F#หรือลืBม..สัญญD#m/A#าที่เธอให้Bไว้ชาตินี้F#จะไม่รักBใคร ไฉนF#ถึงผิดวาBจา

ข่าF#ว เขาว่าไก่มีแฟนBใหม่คงG#mร่ำรวยกันใหญ่B สุขใจF#อยู่กับเงินตBราแต่ไก่รู้ไหG#mม เมื่อยาF#มไก่ยิ้มออกมC#mหัวF#ใจฉันแทบBบ้า นอนนอF#งน้ำตาอยู่C#m A#นาน..

ไก่จ๋Bา แม้ว่D#m/A#าฉันต้องผิดหวัG#mทิ้งฉันF#ไว้เพียงรำพัBจงลืF#มความหลังเมื่G#mอวาน  F#เปรียบเหมืBอน..ลบรอD#m/A#ยชอล์กบนกระดาBโปรดจF#งรักเขานาน ๆB ลืมฉัF#นเสียเถิดไก่Bจ๋า

B D#m/A# | G#m F# |E F# | B |
B D#m/A# | G#m F# |E F# | B |

* | ** |

เปรียบเหมืBอน..ลบรอD#m/A#ยชอล์กบนกระดาBโปรดจF#งรักเขานาน ๆB ลืมฉัF#นเสียเถิด..ไก่จ๋า..

B D#m/A# |E Em | B |คอร์ดเพลง ไก่จ๋า เสก โลโซ Sek Loso

เนื้อเพลง ไก่จ๋า เสก โลโซ Sek Loso ไก่จ๋า ได้ยินไหมว่าเสียงใคร มันเหมือนเสียงคนร้องไห้ แต่คล้ายชายเจ้าน้ำตา เสียงนี้ คือเสียงคนปวดอุรา จึงร้องครวญหา ไก่จ๋าหลบหน้าไปไหน ไก่จ๋า ขอเพียงหางตาเหลือบมอง ฉันกลายเป็นคนเศร้าหมอง ฉันต้องเหมือนคนสิ้นใจ หรือลืม สัญญาที่เธอให้ไว้ ชาตินี้จะไม่รักใคร ไฉนถึงผิดวาจา ข่าว เขาว่าไก่มีแฟนใหม่ คงร่ำรวยกันใหญ่ สุขใจอยู่กับเงินตรา แต่ไก่รู้ไหม เมื่อยามไก่ยิ้มออกมา หัวใจฉันแทบบ้า นอนนองน้ำตาอยู่นาน ไก่จ๋า แม้ว่าฉันต้องผิดหวัง ทิ้งฉันไว้เพียงรำพัง จงลืมความหลังเมื่อวาน เปรียบเหมือน ลบรอยชอล์กบนกระดาน โปรดจงรักเขานานๆลืมฉันเสียเถิดไก่จ๋า เปรียบเหมือน ลบรอยชอล์กบนกระดาน โปรดจงรักเขานานๆลืมฉันเสียเถิด ไก่จ๋า