อยากให้รู้ว่าเหงา

 เสก โลโซ Loso สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อยากให้รู้ว่าเหงา เสก โลโซ Sek Loso
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)เรียบเรียง: เสกสรรค์ ศุขพิมาย (SEK LOSO)สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

F# C#/F | D#m C# |G#m F# | C# | C# |

แค่เพียงหลับตาเมื่อไรF#  ก็มีC#/Fแค่เพียงหน้าเD#mธอตื่นC#ขึ้นมาก็เจG#mอเรื่องราF#วที่ผ่านมC#ไม่อยDdimากจะรบกวD#mน ให้เธC#อมาพบหน้G#แต่คิดถึงเธG#mอ..เหลือเกิC#

ไม่อาจห้ามใจได้เลF#ย ก็เลยC#/Fต้องโทรหาเD#mธออยากC#ได้ยินเสียงเธG#mอ แค่พF#อชื่นใC#ก็คุยDdimอย่างเพื่อนเธD#mอคนหนึ่C#งก็ได้G#mอยากให้เข้าใจC#..เท่านั้นเอF#

อยู่F#7คนเดียวใช่ไหBม หรือเขC#าอยู่ตรงนั้A#mหากD#mว่าเป็นอย่างนั้G#mน ฉันคุC#ยได้ไหF#อยากF#7ให้รู้ว่าเหงBา คิดถึC#งแทบขาดใA#mอดD#mใจทนไม่ไหEว ถึงโทรบอกเธC#

ถ้าใครคนนั้นของF#เธอ..เกิดหวC#/Fาดระแวงขึ้นมD#mแค่C#มีเพียงสายตG#mา ให้เธF#อลำบากใจC#ก็อยาDdimกจะพูดลD#mา..คำหนึ่C#งง่าย ๆ G#mบอกว่าหัวใจC#..ยังรักเธF#

F# C#/F | D#m C# |G#m F# | C# | A#m |
D#m C# | G#m |C# | F# |

* | ** |

ก็อยาC#/FกจะพูดลD#mา..คำหนึ่งC#ง่าย ๆG#mบอกว่าหัวใจC#..ยังรักเธF# F#sus4 | F#อ..คอร์ดเพลง อยากให้รู้ว่าเหงา เสก โลโซ Sek Loso

เนื้อเพลง อยากให้รู้ว่าเหงา เสก โลโซ Sek Loso แค่เพียงหลับตาเมื่อไร ก็มีแค่เพียงหน้าเธอ ตื่นขึ้นมาก็เจอเรื่องราวที่ผ่านมา ไม่อยากจะรบกวน ให้เธอมาพบหน้า แต่คิดถึงเธอ เหลือเกิน ไม่อาจห้ามใจได้เลย ก็เลยต้องโทรหาเธอ อยากได้ยินเสียงเธอ แค่พอชื่นใจ ก็คุยอย่างเพื่อนเธอคนหนึ่งก็ได้ อยากให้เข้าใจ เท่านั้นเอง อยู่คนเดียวใช่ไหม หรือเขาอยู่ตรงนั้น หากว่าเป็นอย่างนั้น ฉันคุยได้ไหม อยากให้รู้ว่าเหงา คิดถึงแทบขาดใจ อดใจทนไม่ไหว ถึงโทรบอกเธอ ถ้าใครคนนั้นของเธอ เกิดหวาดระแวงขึ้นมา แค่มีเพียงสายตา ให้เธอลำบากใจ ก็อยากจะพูดลา คำหนึ่งง่ายๆ บอกว่าหัวใจ ยังรักเธอ ก็อยากจะพูดลา คำหนึ่งง่ายๆบอกว่าหัวใจ ยังรักเธอ