หนุ่มพเนจร

  คาราวาน   เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หนุ่มพเนจร หงา คาราวาน
เนื้อร้อง/ทำนอง: สุรชัย จันทิมาธร (หงา คาราวาน)สังกัดค่าย: รถไฟดนตรี

G | G |

G | G |G | Em |
C | G |G D | G |

บนถนGน หนทางซุปเปอร์ไฮเวGย์หนุ่มพเนGจรท่องไปกลางฝัEmฝันของเจ้Cาดูเลิศล้ำลาวัลGย์ฝันเจ้าฝัDนว่าโลกพิสุทธิ์เมลืองมลัG

โอ้ยามนี้GระวีแดงแสงโรยรGสกุณGาเจ้าบินตัดฟ้าสู่รัEmบินไปเถิCดเจ้านกน้อยดูน่าชัGตราบชีพยัDง ชีวิตเจ้าก็ต้องบิG

บิCน บิน บิน บินไปCบินไปC บินไป เหมือนใจนี้EmเสียงดนตรีDบรรเลงเหมือนใจดิ้Gแม้จะเจ็Gบ ปวดช้ำ น้ำตาEmรินปีกยังบิCน ตายังจ้อDงมองทาG

บนถนGน หนทางซุปเปอร์ไฮเวGย์หนุ่มพเนGจรกระเป๋าเดินทEmางมุ่งไปเถิCด สุดขอบฟ้าราง ๆGโลกไม่ร้าGงเพราะชีวิตเจ้DายังเดิG

G | G |G | Em |
C | G |G D | G |

* | ** | *** |

โลกไม่ร้าGงเพราะชีวิตเจ้DายังเดิG

G7 |คอร์ดเพลง หนุ่มพเนจร หงา คาราวาน

เนื้อเพลง หนุ่มพเนจร หงา คาราวาน บนถนน หนทางซุปเปอร์ไฮเวย์ หนุ่มพเนจรท่องไปกลางฝัน ฝันของเจ้าดูเลิศล้ำลาวัลย์ ฝันเจ้าฝันว่าโลกพิสุทธิ์เมลืองมลัง โอ้ยามนี้ระวีแดงแสงโรยรา สกุณาเจ้าบินตัดฟ้าสู่รัง บินไปเถิดเจ้านกน้อยดูน่าชัง ตราบชีพยัง ชีวิตเจ้าก็ต้องบิน บิน บิน บิน บินไป บินไป บินไป เหมือนใจนี้ เสียงดนตรีบรรเลงเหมือนใจดิ้น แม้จะเจ็บ ปวดช้ำ น้ำตาริน ปีกยังบิน ตายังจ้องมองทาง บนถนน หนทางซุปเปอร์ไฮเวย์ หนุ่มพเนจรกระเป๋าเดินทาง มุ่งไปเถิด สุดขอบฟ้ารางๆโลกไม่ร้างเพราะชีวิตเจ้ายังเดิน โลกไม่ร้างเพราะชีวิตเจ้ายังเดิน