สัญญาใต้ท้อน

  เหลือง อนุกูล   Am Seatwo   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง สัญญาใต้ท้อน Am Seatwo x เหลือง อนุกูล

 G ทำไหร ทำเถิDด อย่าเปิดผ้า Em ทำไหรไม่ว่าC ผ้าอย่าDเปิด G ทำไหร ทำเถิDด อย่าเปิดผ้า Em ขอให้น้องหลบมCาบ้าDนเกิG

Em | D |C | D |

Em | D |C | D |

เสีGยงโนราDห์หนังลุงบ้านเรEmเงียบเหงCาเหลือเกิDนหวางนี้GคนดีDน้องไปอยู่ไหEmน..

ลืGม..ทุ่งนาDสัญญาเดียวดาEmตอใดCน้องDอิหลบบ้าGเที่ยวงาDนบ้านเราปีนี้Em

 G น้องมาลืมลูกตDอผักเนาะลูกเนีEmยง  ลืมเสีCยงโDนราห์ G พี่มายืนคอยท่Dาที่หลาทุกวัEm  หยาหวัCนมุ้Dงมิ้ง

 G เสียงฉิ่DงตีดัEmง..   ฟังCแล้วเศร้Dาสร้อย G คอย Dคอย คอEmย  คอCยน้องหลDบบ้าน

G D | Em C D |
G D | Em C D |

 G น้องมาจำคำพี่Dได้เลยหม้ายEm  ที่ใต้Cต้นDท้อน G แรกวันก่อDนที่น้องนอEm  หนุCนตัDกพี่ G อยากบอกคนดีDว่าหวังเหวิEm  มันเกิCดควDามรัก G เจ็บหนัDก ปวดหนัEm  เป็CนเพราะรัDกเธอ

 G ฮะเอDอ  ฮะEm C Dเออ.. G ฮะเอDอ  ฮะEm C Dเออ..

 G ทำไหร ทำเถิDด อย่าเปิดผ้า Em ทำไหรไม่ว่าC ผ้าอย่าDเปิด G ทำไหร ทำเถิDด อย่าเปิดผ้า Em ทำไหรไม่ว่าCผ้าอย่DาเปิG G ทำไหรทำเถิDดอย่าเปิดผ้า Em ขอให้น้องหลบมCาบ้าDนเกิด

** |

G D | Em C D |
G D | Em C D |

G D | Em C D |
G D | Em C D |

* | ** | *** | *** | ** |

 G ฮะเอDอ  ฮะEm C Dเออ..  เย้G!คอร์ดเพลง สัญญาใต้ท้อน Am Seatwo วงซีทู x เหลือง อนุกูล

เนื้อเพลง สัญญาใต้ท้อน Am Seatwo แอม ซีทู x เหลือง อนุกูล ทำไหร ทำเถิด อย่าเปิดผ้า ทำไหรไม่ว่า ผ้าอย่าเปิด ทำไหร ทำเถิด อย่าเปิดผ้า ขอให้น้องหลบมาบ้านเกิด เสียงโนราห์หนังลุงบ้านเรา เงียบเหงาเหลือเกินหวางนี้ คนดีน้องไปอยู่ไหน ลืม ทุ่งนาสัญญาเดียวดาย ตอใดน้องอิหลบบ้าน เที่ยวงานบ้านเราปีนี้ น้องมาลืมลูกตอผักเนาะลูกเนียง ลืมเสียงโนราห์ พี่มายืนคอยท่าที่หลาทุกวัน หยาหวันมุ้งมิ้ง เสียงฉิ่งตีดัง ฟังแล้วเศร้าสร้อย คอย คอย คอย คอยน้องหลบบ้าน น้องมาจำคำพี่ได้เลยหม้าย ที่ใต้ต้นท้อน แรกวันก่อนที่น้องนอน หนุนตักพี่ อยากบอกคนดีว่าหวังเหวิด มันเกิดความรัก เจ็บหนัก ปวดหนัก เป็นเพราะรักเธอ ฮะเออ ฮะเออ ฮะเออ ฮะเออ ทำไหร ทำเถิด อย่าเปิดผ้า ทำไหรไม่ว่า ผ้าอย่าเปิด ทำไหร ทำเถิด อย่าเปิดผ้า ทำไหรไม่ว่าผ้าอย่าเปิด ทำไหรทำเถิดอย่าเปิดผ้า ขอให้น้องหลบมาบ้านเกิด ฮะเออ ฮะเออ เย้!