กลับมาได้บ่

 อาม ชุติมา Cover ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง กลับมาได้บ่ อาม ชุติมา

A# | Am |Gm | C | C |

ก็ใจมันคิดฮอFด.. คิดฮอดคนที่อยู่AmไกลฝากลมซอยพัดA#ไป.. พัดใจไปฮอดCเจ้า

อยากบอกไห้ฮู้ว่ายัFงฮักยังฮักยังค่อยเฝ้าดูAmและห่วงใยอยากกอดอยากยืนข้าA#งกาย.. คือเก่าแต่ก่อCน..

ตั้งแต่มื้Gmอที่เลิกกันไป บ่มีมื้อใAmด๋บ่คิดฮอดยังคิดถึงA#ตลอด คิดฮอGmดฮอยกอด..ฮักCเฮา

กลับมาได้A#บ่  หัวใจน้องคิดฮอดเจ้A#mน้องฮู้อ้ายว่าเศAmร้า  ที่เฮ็ดให้เจ้าเสีDmยใจคั่นแม่นกลัGmบคืนไปได้  สิบ่เฮ็Cดให้อ้ายฮ้องไFห้กลับมาได้บ่A#  น้องบ่อยากอยู่คนเดีCยวในมื้อที่โดดเดี่Amยว มันทรมานหัวใDmขอโทษซุอย่าGmงที่เฮ็ดไป  อยากไห้ฮู้Cน้องยังคิดฮอ(F)

A# | C |Am | Dm |

Gm | C |F | F |

* | ** |

ขอโทษซุอย่Gmางที่เฮ็ดไปอยากไห้ฮู้Cว่าน้อง.. ยังFฮักคอร์ดเพลง กลับมาได้บ่ อาม ชุติมา

เนื้อเพลง กลับมาได้บ่ อาม ชุติมาก็ใจมันคิดฮอด คิดฮอดคนที่อยู่ไกล ฝากลมซอยพัดไป พัดใจไปฮอดเจ้า อยากบอกไห้ฮู้ว่ายังฮัก ยังฮักยังค่อยเฝ้าดูและห่วงใย อยากกอดอยากยืนข้างกาย คือเก่าแต่ก่อน ตั้งแต่มื้อที่เลิกกันไป บ่มีมื้อใด๋บ่คิดฮอด ยังคิดถึงตลอด คิดฮอดฮอยกอดฮักเฮา กลับมาได้บ่ หัวใจน้องคิดฮอดเจ้า น้องฮู้อ้ายว่าเศร้า ที่เฮ็ดให้เจ้าเสียใจ คั่นแม่นกลับคืนไปได้ สิบ่เฮ็ดให้อ้ายฮ้องไห้ กลับมาได้บ่ น้องบ่อยากอยู่คนเดียว ในมื้อที่โดดเดี่ยว มันทรมานหัวใจ ขอโทษซุอย่างที่เฮ็ดไป อยากไห้ฮู้น้องยังคิดฮอด ขอโทษซุอย่างที่เฮ็ดไป อยากไห้ฮู้ว่าน้อง ยังฮัก