รักเป็นเช่นใด

 สิบล้อ  Hugo  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง รักเป็นเช่นใด ฮิวโก้ สิบล้อ
เนื้อร้อง/ทำนอง: สุทธิพงศ์ แจ่มจำรัสเรียบเรียง: เทียรี่ เมฆวัฒนา, สุทธิพงศ์ แจ่มจำรัสสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

A# F | C F |A# C | A# F |

ถาFมใจตัวเอง เมื่อใจCต้องหวั่นไหวเมื่อรักA#พาเราให้สับFสนถาFมใจตัวเอง กับรักCที่วกวนค้นหาA#เหตุผล ใช่อาFรมณ์

หาAmก..ควCาม..รัDmก.. ทำให้สุขCสมก็อยาA#กไขว่คว้ามาชื่นFชมAmต่..ควCาม..รัDmก.. ทำให้อกCตรมต้องจA#มน้ำตCากันไปF

อยากจะถาA#ม รักเป็Cนเช่นใดFกันเล่DmรัA#ก..เป็Cน..เช่นใF Dmดหนอ..ถาA#ม..ใคCร ไม่มีFใครตอDmแค่อยาA#กจะรู้ว่ารักCเป็นเช่นใดF

A# F | C F |A# C | A# F |

ที่Fเคยได้ยิน..ว่ารักCเป็นอย่างโน้นรักA#เป็นอย่างนี้ เป็นอย่างนั้FรักFเขาข้างเดียว รักแรCก ช้ำพอกันรักสาA#มเศร้านั้น ช่างเหนื่อยFใจ

เมื่Amอ..ควCาม..รัDmก.. มันต้องเป็นCไปไม่มีA#ใคร ๆ ครอบครองFได้เมื่Amอ..ควCาม..รัDmก.. มันไร้ควาCมหมายก็หลA#งงมงาCยกันไปF

** |

A# C | F Dm |A# C | F C |
A# C | F Dm |A# C | F |

ทบFทวนตัวเอง ก่อนไปCรักใครเขาถามใจA#ตัวเรากันอีกFครั้งทบFทวนตัวเอง ก่อนเผลCอ ก่อนพลาดพลั้งยับยั้A#ง ชั่งใจ กันหน่อFยไหม

เมื่Amอ..ควCาม..รัDmก.. มันไม่จีCรังเดี๋ยวรัA#ก เดี๋ยวชัง เดี๋ยวเปลี่ยFนใจเปลี่Amยน..แปCร..ไปDm.. เป็นด้วยเหตุCใดไม่เข้A#าใจควาCมรักเลF

** | ** |

แค่อยากจะรู้A#ว่ารักCเป็นเช่นใF

A# F | C F |A# C | A# F |

. |คอร์ดเพลง รักเป็นเช่นใด ฮิวโก้ สิบล้อ

เนื้อเพลง รักเป็นเช่นใด ฮิวโก้ สิบล้อถามใจตัวเอง เมื่อใจต้องหวั่นไหว เมื่อรักพาเราให้สับสน ถามใจตัวเอง กับรักที่วกวน ค้นหาเหตุผล ใช่อารมณ์ หากความรัก ทำให้สุขสม ก็อยากไขว่คว้ามาชื่นชม แต่ความรัก ทำให้อกตรม ต้องจมน้ำตากันไป อยากจะถาม รักเป็นเช่นใดกันเล่า รักเป็นเช่นใดหนอ ถามใคร ไม่มีใครตอบ แค่อยากจะรู้ว่ารักเป็นเช่นใด ที่เคยได้ยินว่ารักเป็นอย่างโน้น รักเป็นอย่างนี้ เป็นอย่างนั้น รักเขาข้างเดียว รักแรก ช้ำพอกัน รักสามเศร้านั้น ช่างเหนื่อยใจ เมื่อความรัก มันต้องเป็นไป ไม่มีใครๆครอบครองได้ เมื่อความรัก มันไร้ความหมาย ก็หลงงมงายกันไป ทบทวนตัวเอง ก่อนไปรักใครเขา ถามใจตัวเรากันอีกครั้ง ทบทวนตัวเอง ก่อนเผลอ ก่อนพลาดพลั้ง ยับยั้ง ชั่งใจ กันหน่อยไหม เมื่อความรัก มันไม่จีรัง เดี๋ยวรัก เดี๋ยวชัง เดี๋ยวเปลี่ยนใจ เปลี่ยนแปรไป เป็นด้วยเหตุใด ไม่เข้าใจความรักเลย แค่อยากจะรู้ว่ารักเป็นเช่นใด