รักเป็นเช่นใด

สิบล้อ, Hugo, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

รักเป็นเช่นใด - ฮิวโก้ สิบล้อ

A# F | C F |A# C | A# F |

ถาFมใจตัวเอง เมื่อใจCต้องหวั่นไหวเมื่อรักA#พาเราให้สับFสนถาFมใจตัวเอง กับรักCที่วกวนค้นหาA#เหตุผล ใช่อาFรมณ์

หาAmก..ควCาม..รัDmก.. ทำให้สุขCสมก็อยาA#กไขว่คว้ามาชื่นFชมAmต่..ควCาม..รัDmก.. ทำให้อกCตรมต้องจA#มน้ำตCากันไปF

อยากจะถาA#ม รักเป็Cนเช่นใดFกันเล่DmรัA#ก..เป็Cน..เช่นใF Dmดหนอ..ถาA#ม..ใคCร ไม่มีFใครตอDmแค่อยาA#กจะรู้ว่ารักCเป็นเช่นใดF

A# F | C F |A# C | A# F |

ที่Fเคยได้ยิน..ว่ารักCเป็นอย่างโน้นรักA#เป็นอย่างนี้ เป็นอย่างนั้FรักFเขาข้างเดียว รักแรCก ช้ำพอกันรักสาA#มเศร้านั้น ช่างเหนื่อยFใจ

เมื่Amอ..ควCาม..รัDmก.. มันต้องเป็นCไปไม่มีA#ใคร ๆ ครอบครองFได้เมื่Amอ..ควCาม..รัDmก.. มันไร้ควาCมหมายก็หลA#งงมงาCยกันไปF

** |

A# C | F Dm |A# C | F C |
A# C | F Dm |A# C | F |

ทบFทวนตัวเอง ก่อนไปCรักใครเขาถามใจA#ตัวเรากันอีกFครั้งทบFทวนตัวเอง ก่อนเผลCอ ก่อนพลาดพลั้งยับยั้A#ง ชั่งใจ กันหน่อFยไหม

เมื่Amอ..ควCาม..รัDmก.. มันไม่จีCรังเดี๋ยวรัA#ก เดี๋ยวชัง เดี๋ยวเปลี่ยFนใจเปลี่Amยน..แปCร..ไปDm.. เป็นด้วยเหตุCใดไม่เข้A#าใจควาCมรักเลF

** | ** |

แค่อยากจะรู้A#ว่ารักCเป็นเช่นใF

A# F | C F |A# C | A# F |

. |รักเป็นเช่นใด - ฮิวโก้ สิบล้อ